Καλωσορίσατε στο @P e l l a - Το επώνυμο blog της Πέλλας
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Αποχέτευση Πέλλα-Ν.Πέλλας. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Αποχέτευση Πέλλα-Ν.Πέλλας. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Πέμπτη, 8 Απριλίου 2021

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού της υπηρεσίας:«Τεχνικός Σύμβουλος για την υποστήριξη του φορέα κατά την κατασκευή του έργου "Κατασκευή έργων αποχέτευσης Πέλλας – Ν. Πέλλας"»

1. Ο Δήμος Πέλλας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σκοπό την επιλογή αναδόχου της υπηρεσίας με τίτλο: «Τεχνικός Σύμβουλος για την υποστήριξη του φορέα κατά την κατασκευή του έργου ‘’Κατασκευή έργων αποχέτευσης Πέλλας – Ν. Πέλλας’’», εκτιμώμενης αξίας 22.046,24€ (περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 24 %)
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147) και του ν.4782/2021 (ΦΕΚ Α΄36) και τους όρους της οικείας Διακήρυξης με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).