Τετάρτη 20 Απριλίου 2016

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών των υπηρεσιών καθαριότητας και πρασίνου του Δήμου Πέλλας

Ο Δήμαρχος Πέλλας
Έχοντας υπόψη :
1) Την υπ’ αριθμ. 28/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πέλλας, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ άριθμ. 3581/17-3-2016 όμοια του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης και αφορά στην πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών.
2) Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 που αφορά την πρόσληψη προσωπικού για κατεπείγουσες εποχικές ή πρόσκαιρες ανάγκες στους Ο.Τ.Α.
Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι
Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών των υπηρεσιών καθαριότητας και πρασίνου του Δήμου Πέλλας και συγκεκριμένα πέντε (5) Εργατών Καθαριότητας και δέκα πέντε (15) Εργατών Πρασίνου.
Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από 21/4/2016 έως και 22/4/2016, στον 1ο όροφο, Γραφείο 8 του Δημοτικού Καταστήματος Πέλλας (Εθνικής Αντίστασης & Χατζηδημητρίου  γωνία - Γιαννιτσά, αρμόδια κ. Μαρία Παπαμιχαήλ).
Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Πέλλας και στους πίνακες ανακοινώσεων των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Πέλλας.

Ο Δήμαρχος Πέλλας
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤΑΜΚΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: