Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα προσλήψεις. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα προσλήψεις. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Παρασκευή 4 Αυγούστου 2023

Ανακοίνωση ΣΟΧ 2/2023 για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων του δήμου Πέλλας

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενενήντα ένα (91) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο Πέλλας, και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α):

Ανακοίνωση ΣΟΧ1/2023 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη σύμβασης εργασίας ΙΔΟΧ στο ΚΕΚΑΠΠΑ δήμου Πέλλας

Ανακοίνωση
Για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση της Δράσης «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΦΗΒΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ»
(Περίοδος 2022-2023) Συγχρηματοδοτούμενη από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από εθνικούς πόρους.

Τετάρτη 26 Ιουλίου 2023

Μπαλώνουν το ΕΚΑΒ με... γαλόνια

Στα τέλη της εβδομάδας αναμένεται να ψηφιστεί η ΠΝΠ που προβλέπει κάλυψη των κενών στα ασθενοφόρα με πυροσβέστες και στρατιωτικούς • Για «προσωρινή λύση» έκανε λόγο ο πρωθυπουργός • Την ίδια ώρα πάνω από 2.000 διασώστες, απόφοιτοι της σχολής του ΕΚΑΒ, περιμένουν να προσληφθούν
Με προσωπικό που δεν έχει γνώσεις του ευαίσθητου χώρου της Υγείας εμπλουτίζει η κυβέρνηση τη δεξαμενή του εξαντλημένου προσωπικού του υποστελεχωμένου Εθνικού Συστήματος Υγείας, που βρίσκεται σε μόνιμη «κινητικότητα» για να καλύψει κάθε φορά ό,τι προκύπτει, ανάλογα με το πώς ανακυκλώνονται κενά και ελλείψεις.

Παρασκευή 21 Ιουλίου 2023

Αντιδράσεις για την ανατροπή στις προσλήψεις αναπληρωτών

Εκπαιδευτικοί διαμαρτύρονται για το νέο σύστημα Πιερρακάκη που τους υποχρεώνει να υποβληθούν σε νέα δοκιμασία από το ΑΣΕΠ. ● Κοινή ανακοίνωση 16 συλλόγων χαρακτηρίζει «αλλοπρόσαλλη και ανεδαφική» την αλλαγή που προωθεί η κυβέρνηση.
Στις συναντήσεις που είχε τις προηγούμενες μέρες ο υπουργός Παιδείας με εκπροσώπους των δύο μεγαλύτερων εκπαιδευτικών ομοσπονδιών (ΔΟΕ και ΟΛΜΕ) τέθηκε, όπως ήταν αναμενόμενο, το ζήτημα της αλλαγής του τρόπου πρόσληψης των εκπαιδευτικών μέσω γραπτού διαγωνισμού ΑΣΕΠ.

Τετάρτη 7 Ιουνίου 2023

Η επόμενη ημέρα μέχρι την πρόσληψη

Αναμένονται τρεις διαφορετικές προκηρύξεις για τις κατηγορίες Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.) και Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού (ΕΕΠ) μέσα στους επόμενους μήνες, που θα αντιστοιχούν σε περίπου 5.500 θέσεις εργασίας στο Δημόσιο ● Ποια προσόντα δίνουν επιπλέον μονάδες στους υποψηφίους.
Τουλάχιστον τρεις προκηρύξεις αναμένεται να εκδώσει το ΑΣΕΠ σε συνέχεια του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού (2Γ/2022), προκειμένου οι επικείμενες προσλήψεις στον δημόσιο τομέα να καλυφθούν από τη «δεξαμενή» των 14.837 επιτυχόντων.

Παρασκευή 2 Ιουνίου 2023

Ανακοίνωση υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2023 της ΔΕΥΑ Πέλλας για τη σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΕΛΛΑΣ
Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων, σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα της Δ.Ε.Υ.Α. Πέλλας, που εδρεύει στα Γιαννιτσά και συγκεκριμένα των εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

Τρίτη 9 Μαΐου 2023

Ανακοίνωση πρόσληψης με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, συνολικά είκοσι τεσσάρων (24) Υδρονομέων άρδευσης για την αρδευτική περίοδο 2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο Δήμαρχος Πέλλας
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ.1 περιπτ. δ΄ του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 170 του Ν. 3584/2007 παρ. 6 περί τοποθέτησης του προσωπικού & του άρθρου 211 του ν.3584/07 που αφορά « Πρόσληψη υδρονομέων άρδευσης».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 58 παρ.5 του ν. 3966/2011 σύμφωνα με τις οποίες, στις εξαιρέσεις του Ν.3812/2009 προστίθενται και οι υδρονομείς άρδευσης.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 5043/2023 « Ρύθμιση προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών κατά την προεκλογική περίοδο- Τροποποίηση του άρθρου 28 του ν. 2190/94».
5. Τις διατάξεις του από 28.3/15.4.1957 Β/Δ (ΦΕΚ 60/Α΄/1957 «Περί της αστυνομίας επί των αρδευτικών υδάτων όπως ισχύουν σήμερα».
6. Την αριθμ. 43/2023 (ΑΔΑ: ΩΧΚΗΩΞΤ-8ΥΕ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πέλλας και το αριθμ. 58433/24-04-2023 έγγραφο του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης, περί ελέγχου νομιμότητας της ανωτέρω απόφασης, σύμφωνα με την οποία ορίσθηκε η διάρκεια της αρδευτικής περιόδου για το έτος 2023 (από 1η Μαΐου 2023 μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2023 με δυνατότητα παράτασης ή διακοπής σε περίπτωση παρατεταμένης ανομβρίας ή συνεχών βροχοπτώσεων), ο αριθμός των θέσεων των υδρονομέων (πρόσληψη είκοσι τεσσάρων (24) υδρονομέων άρδευσης), καθώς και ο τομέας για τον οποίο προορίζεται η κάθε θέση και η συνολική αμοιβή των οργάνων αυτών.
7. Την 6387/2023 βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας περί πρόβλεψη πιστώσεων στους Κ.Α 02.25.6041, 02.25.6054 στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2023 του Δήμου Πέλλας, που αφορούν δαπάνες για τις τακτικές αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων με σύμβαση ορισμένου χρόνου της υπηρεσίας ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης και για τις εργοδοτικές εισφορές αντίστοιχα.

Σάββατο 8 Απριλίου 2023

«Ο ΟΑΣΘ σε αποσύνθεση»

Ούτε ο διαγωνισμός για νέα λεωφορεία έχει προχωρήσει, ούτε οδηγοί, ούτε τεχνικό προσωπικό υπάρχουν. ● Εκκληση στη συνέντευξη Τύπου για την πεντάωρη στάση εργασίας από τον πρόεδρο των εργαζομένων, Γιάννη Δήμκα, για στήριξη του αγώνα τους: «Η κινητοποίηση δεν γίνεται για να ταλαιπωρηθούν οι πολίτες, αλλά για να σταματήσει η ταλαιπωρία τους, όμως πρέπει να ενδιαφερθούν λίγο και οι τοπικοί φορείς».

Πέμπτη 6 Απριλίου 2023

Βρήκαν τον... δρόμο τους οι προσλήψεις ημετέρων

Προσπερνώντας τις προβλεπόμενες διαδικασίες διαβούλευσης, τα άρθρα 44-47 του «νομοσχεδίου - σκούπα» του υπουργείου Εσωτερικών διαμορφώνουν νέο καθεστώς προσλήψεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού σε επτά Ανεξάρτητες Αρχές ● Οι εκάστοτε πρόεδροι θα μπορούν να δρομολογούν προσλήψεις της αρεσκείας τους, επιφυλάσσοντας δευτερεύοντα ρόλο στο ΑΣΕΠ.
Διέρρευσαν, καταγγέλθηκαν, αλλά βρήκαν τον... δρόμο τους σε προς ψήφιση νομοσχέδιο, προσπερνώντας –βεβαίως, βεβαίως- τις προβλεπόμενες από τον νόμο διαδικασίες διαβούλευσης.

Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου 2023

Προσλήψεις 1.528 ατόμων στο Υπουργείο Πολιτισμού - 10 ημερήσιοι φύλακες στην Εφ.Α. Πέλλας

Το υπουργείο Πολιτισμού γνωστοποιεί την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά χιλίων πεντακοσίων είκοσι οκτώ (1.528) ατόμων για την κάλυψη αναγκών στους Αρχαιολογικούς χώρους και Μουσεία της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων & Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

Πέμπτη 9 Φεβρουαρίου 2023

ΑΣΕΠ: Προσλήψεις 226 ατόμων στο υπουργείο Πολιτισμού - 3 θέσεις στο Πωλητήριο του Αρχαιολογικού Μουσείου Πέλλας

Ο Οργανισμός Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά διακοσίων είκοσι έξι (226) ατόμων για την κάλυψη αναγκών της Κεντρικής Υπηρεσίας.

Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2022

«Δεξαμενή ομηρίας» με τον διαγωνισμό ΑΣΕΠ

Μια «δεξαμενή ομηρίας» χιλιάδων προσοντούχων υποψηφίων για μια θέση στο Δημόσιο που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στον επικείμενο μεγάλο γραπτό διαγωνισμό του ΑΣΕΠ διαμορφώνεται στην ουσία με την τροπολογία της τελευταίας στιγμής που κατέθεσε το υπουργείο Εσωτερικών στο νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας. Η ρύθμιση του αρμόδιου υπουργού, Μ. Βορίδη, δίνει τη δυνατότητα να «σπάσει» σε δύο στάδια ο διαγωνισμός, σε ένα πρώτο κατά το οποίο θα εκδίδονται οι προσκλήσεις συμμετοχής των υποψηφίων στις διαγωνιστικές διαδικασίες και ένα δεύτερο στο οποίο θα εκδίδονται οι προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων από τους επιτυχόντες του διαγωνισμού. Αποσυνδέεται, δηλαδή, η διαγωνιστική διαδικασία από την κάλυψη συγκεκριμένων θέσεων, συγκεκριμένων υπηρεσιών.

Τετάρτη 31 Αυγούστου 2022

ΑΣΕΠ: Προκήρυξη 3.720 θέσεων μονίμου προσωπικού σε φορείς του Υπουργείου Υγείας

Απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 7K/2022 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τριών χιλιάδων επτακοσίων είκοσι (3.720) θέσεων μονίμου προσωπικού σε φορείς του Υπουργείου Υγείας και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας τριών (3 ετών) στο Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου (Ν.Π.Ι.Δ.), Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4765/2021.

Σάββατο 27 Αυγούστου 2022

Προσλήψεις 31.846 προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Προσλήψεις 31.846 εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, στη Γενική Εκπαίδευση και στα Μουσικά Σχολεία, καθώς και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) ως προσωρινών αναπληρωτών με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για το διδακτικό έτος 2022-2023, ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας.

Δευτέρα 22 Αυγούστου 2022

Ο διαρκής βασανισμός των νομάδων της εκπαίδευσης

Χρόνια και χρόνια με μια βαλίτσα στο χέρι χιλιάδες αναπληρωτές εκπαιδευτικοί μαθαίνουν σχεδόν την παραμονή σε ποιο άκρο της χώρας καλούνται να διδάξουν για 8-9 μήνες ● Ακολουθεί η Οδύσσεια ταξιδιών, συχνά στην άγονη γραμμή, η εφιαλτική αναζήτηση στέγης και ο βραχνάς της εγκατάστασης ● Κι όλα αυτά, ενώ έχουν ελάχιστα εργασιακά δικαιώματα κι έναν γλίσχρο μισθό που φτάνει ίσα ίσα για το νοίκι και τις μετακινήσεις.
Στις άγονες γραμμές της χώρας, σε απομακρυσμένα νησιά, σε ορεινά χωριά και μοναχικές κωμοπόλεις, σε τουριστικές περιοχές, οι αναπληρωτές νηπιαγωγοί, δάσκαλοι και καθηγητές αποτελούν το βασικό στήριγμα της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Κακοπληρωμένοι και με ελάχιστα εργασιακά δικαιώματα αναμένουν κάθε καλοκαίρι την τοποθέτησή τους για να πάρουν τη βαλίτσα τους και να φύγουν για τον τόπο όπου θα βρεθούν συνήθως για 8-9 μήνες, μέχρι τον επόμενο σταθμό.

Κυριακή 14 Αυγούστου 2022

120.000 αναπληρωτές εκπαιδευτικοί: Τα βασανιστικά καλοκαίρια μιας Οδύσσειας χωρίς τέλος

Την προσεχή Τρίτη ξεκινά η διαδικασία υποβολής αίτησης δήλωσης προτίμησης για πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών το διδακτικό έτος 2022-2023. Το χρονικό όριο υποβολής δηλώσεων είναι μέχρι την Τρίτη 23 Αυγούστου.
Με συγκέντρωση ακριβοπληρωμένων προσόντων (ν. 4589/19), με περιπλάνηση απ' άκρη σ' άκρη σε όλη τη χώρα, κρατιούνται όμηροι δεκάδες χιλιάδες αναπληρωτές στο μαρτύριο του Σίσυφου, που κάθε φορά που νόμιζε ότι πλησίαζε στην κορυφή κι ότι θα τα κατάφερνε, η πέτρα ξανακυλούσε κάτω.

Παρασκευή 12 Αυγούστου 2022

Συνεχιζονται οι αιτήσεις πρόσληψης ωρομίσθιων εκπαιδευτικών στο Αλεξάνδρειο Ωδείο Γιαννιτσών

ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ

ΣΤΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΔΗΚΕΠΑΠ

Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατάθεση αιτήσεων πρόσληψης στο Αλεξάνδρειο Δημοτικό Ωδείο Γιαννιτσών, ενόψει της νέας σχολικής χρονιάς στο μεγαλύτερο μουσικό ίδρυμα του νομού Πέλλας. Η διαδικασία αφορά την πρόσληψη Καλλιτεχνικού Διευθυντή /τριας με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και την πρόσληψη 28 ωρομισθίων καθηγητών μουσικής διδασκαλίας.