Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα προσλήψεις. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα προσλήψεις. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Παρασκευή 24 Μαΐου 2024

Προκήρυξη πρόσληψης ενός αρχαιολόγου και τεσσάρων εργατών στην Εφ.Α. Πέλλας

Η Εφ.Α. Πέλλας προκηρύσσει την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του έργου «Ανασκαφικές εργασίες στο Κτήριο ΙΙ και στη δυτική στοά του μνημειακού Προπύλου του Ανακτόρου της Πέλλας».

Παρασκευή 12 Απριλίου 2024

Ανακοίνωση πρόσληψης με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, συνολικά είκοσι έξι (26) Υδρονομέων άρδευσης για την αρδευτική περίοδο 2024

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο Δήμαρχος Πέλλας
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ.1 περιπτ. δ΄ του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 170 του Ν. 3584/2007 παρ. 6 περί τοποθέτησης του προσωπικού & του άρθρου 211 του ν.3584/07 που αφορά « Πρόσληψη υδρονομέων άρδευσης».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 58 παρ.5 του ν. 3966/2011 σύμφωνα με τις οποίες, στις εξαιρέσεις του Ν.3812/2009 προστίθενται και οι υδρονομείς άρδευσης.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 5043/2023 « Ρύθμιση προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών κατά την προεκλογική περίοδο- Τροποποίηση του άρθρου 28 του ν. 2190/94».
5. Τις διατάξεις του από 28.3/15.4.1957 Β/Δ (ΦΕΚ 60/Α΄/1957 «Περί της αστυνομίας επί των αρδευτικών υδάτων όπως ισχύουν σήμερα».
6. Την αριθμ. 41/2024 (ΑΔΑ: ΨΕΣΞΩΤ-ΑΔ0) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πέλλας και το αριθμ. 49646/11-04-2024 έγγραφο του Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης, περί ελέγχου νομιμότητας της ανωτέρω απόφασης, σύμφωνα με την οποία ορίσθηκε η διάρκεια της αρδευτικής περιόδου για το έτος 2024 (από 1η Μαΐου 2024 μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2024 με δυνατότητα παράτασης ή διακοπής σε περίπτωση παρατεταμένης ανομβρίας ή συνεχών βροχοπτώσεων), ο αριθμός των θέσεων των υδρονομέων (πρόσληψη είκοσι έξι (26) υδρονομέων άρδευσης), καθώς και ο τομέας για τον οποίο προορίζεται η κάθε θέση και η συνολική αμοιβή των οργάνων αυτών.
7. Την 5268/27-2-2024 βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας περί πρόβλεψη πιστώσεων στους Κ.Α 02.25.6041, 02.25.6054 στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2024 του Δήμου Πέλλας, που αφορούν δαπάνες για τις τακτικές αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων με σύμβαση ορισμένου χρόνου της υπηρεσίας ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης και για τις εργοδοτικές εισφορές αντίστοιχα.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
Την πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων για πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι έξι (26) Υδρονομέων άρδευσης για την αρδευτική περίοδο 2024, ανά Δημοτική Ενότητα, ως εξής:

Δευτέρα 15 Ιανουαρίου 2024

Ανακοίνωση Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Αλιείας της ΠΚΜ σχετικά με την πρόσληψη εποχικού προσωπικού στον Γ.Ο.Ε.Β. Πεδιάδων Θεσσαλονίκης-Λαγκαδά

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Αλιείας της Περιφέρειας Κεντρικής Οικονομίας ενημερώνει ότι από τον Γενικό Οργανισμό Εγγείων Βελτιώσεων (Γ.Ο.Ε.Β.) Πεδιάδων Θεσσαλονίκης – Λαγκαδά ανακοινώνεται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πενήντα πέντε (55) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Γ.Ο.Ε.Β. Πεδιάδων Θεσσαλονίκης-Λαγκαδά, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, (για την Κεντρική του Υπηρεσία και τις περιφερειακές του οργανικές μονάδες, που εδρεύουν στους Νομούς Θεσσαλονίκης, Πέλλας και Ημαθίας) όπως αυτές περιγράφονται στην «Ανακοίνωση Πρόσληψης ΣΟΧ 1/2024» του Γ.Ο.Ε.Β., με αρ. πρωτ.: 84(56)/11.01.2024 (ΑΔΑ: 696Ν46ΨΧΛΗ-ΒΤΑ).

Τετάρτη 10 Ιανουαρίου 2024

ΑΣΕΠ: 853 προσλήψεις σε Δήμους και Φορείς - 18 στον Δήμο Πέλλας

Το ΥΠΕΣ ενέκρινε την κατανομή και πλήρωση 853 θέσεων Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.) κατ’ ανώτατο όριο, με σκοπό την αντιμετώπιση των αναγκών των ΟΤΑ Α’ Βαθμού και των ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ αυτών, που θα υλοποιήσουν Προγράμματα και Εκδηλώσεις Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο) περιόδου 2023-24.

Πέμπτη 30 Νοεμβρίου 2023

ΑΣΕΠ: Έρχεται μεγάλη προκήρυξη μόνο Δ.Ε. και Υ.Ε για μόνιμους διορισμούς σε Δημόσιο και ΟΤΑ

Νέα μεγάλη προκήρυξη ετοιμάζει το ΑΣΕΠ για την πρόσληψη μονίμων υπαλλήλων στο δημόσιο, σε ΟΤΑ και φορείς δημόσιους φορείς, αποκλειστικά των κατηγοριών Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΔΕ, ΥΕ).

Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2023

Προσλήψεις 337 ατόμων στο υπουργείο Πολιτισμού κατ' εξαίρεση μέχρι και 70 ετών!

Το υπουργείο Πολιτισμού ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριακοσίων τριάντα επτά (337) ατόμων για την κάλυψη αναγκών στους Αρχαιολογικούς χώρους και Μουσεία της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων & Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

Παρασκευή 4 Αυγούστου 2023

Ανακοίνωση ΣΟΧ 2/2023 για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων του δήμου Πέλλας

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενενήντα ένα (91) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο Πέλλας, και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α):

Ανακοίνωση ΣΟΧ1/2023 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη σύμβασης εργασίας ΙΔΟΧ στο ΚΕΚΑΠΠΑ δήμου Πέλλας

Ανακοίνωση
Για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση της Δράσης «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΦΗΒΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ»
(Περίοδος 2022-2023) Συγχρηματοδοτούμενη από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από εθνικούς πόρους.

Τετάρτη 26 Ιουλίου 2023

Μπαλώνουν το ΕΚΑΒ με... γαλόνια

Στα τέλη της εβδομάδας αναμένεται να ψηφιστεί η ΠΝΠ που προβλέπει κάλυψη των κενών στα ασθενοφόρα με πυροσβέστες και στρατιωτικούς • Για «προσωρινή λύση» έκανε λόγο ο πρωθυπουργός • Την ίδια ώρα πάνω από 2.000 διασώστες, απόφοιτοι της σχολής του ΕΚΑΒ, περιμένουν να προσληφθούν
Με προσωπικό που δεν έχει γνώσεις του ευαίσθητου χώρου της Υγείας εμπλουτίζει η κυβέρνηση τη δεξαμενή του εξαντλημένου προσωπικού του υποστελεχωμένου Εθνικού Συστήματος Υγείας, που βρίσκεται σε μόνιμη «κινητικότητα» για να καλύψει κάθε φορά ό,τι προκύπτει, ανάλογα με το πώς ανακυκλώνονται κενά και ελλείψεις.

Παρασκευή 21 Ιουλίου 2023

Αντιδράσεις για την ανατροπή στις προσλήψεις αναπληρωτών

Εκπαιδευτικοί διαμαρτύρονται για το νέο σύστημα Πιερρακάκη που τους υποχρεώνει να υποβληθούν σε νέα δοκιμασία από το ΑΣΕΠ. ● Κοινή ανακοίνωση 16 συλλόγων χαρακτηρίζει «αλλοπρόσαλλη και ανεδαφική» την αλλαγή που προωθεί η κυβέρνηση.
Στις συναντήσεις που είχε τις προηγούμενες μέρες ο υπουργός Παιδείας με εκπροσώπους των δύο μεγαλύτερων εκπαιδευτικών ομοσπονδιών (ΔΟΕ και ΟΛΜΕ) τέθηκε, όπως ήταν αναμενόμενο, το ζήτημα της αλλαγής του τρόπου πρόσληψης των εκπαιδευτικών μέσω γραπτού διαγωνισμού ΑΣΕΠ.

Τετάρτη 7 Ιουνίου 2023

Η επόμενη ημέρα μέχρι την πρόσληψη

Αναμένονται τρεις διαφορετικές προκηρύξεις για τις κατηγορίες Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.) και Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού (ΕΕΠ) μέσα στους επόμενους μήνες, που θα αντιστοιχούν σε περίπου 5.500 θέσεις εργασίας στο Δημόσιο ● Ποια προσόντα δίνουν επιπλέον μονάδες στους υποψηφίους.
Τουλάχιστον τρεις προκηρύξεις αναμένεται να εκδώσει το ΑΣΕΠ σε συνέχεια του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού (2Γ/2022), προκειμένου οι επικείμενες προσλήψεις στον δημόσιο τομέα να καλυφθούν από τη «δεξαμενή» των 14.837 επιτυχόντων.

Παρασκευή 2 Ιουνίου 2023

Ανακοίνωση υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2023 της ΔΕΥΑ Πέλλας για τη σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΕΛΛΑΣ
Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων, σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα της Δ.Ε.Υ.Α. Πέλλας, που εδρεύει στα Γιαννιτσά και συγκεκριμένα των εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

Τρίτη 9 Μαΐου 2023

Ανακοίνωση πρόσληψης με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, συνολικά είκοσι τεσσάρων (24) Υδρονομέων άρδευσης για την αρδευτική περίοδο 2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο Δήμαρχος Πέλλας
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ.1 περιπτ. δ΄ του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 170 του Ν. 3584/2007 παρ. 6 περί τοποθέτησης του προσωπικού & του άρθρου 211 του ν.3584/07 που αφορά « Πρόσληψη υδρονομέων άρδευσης».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 58 παρ.5 του ν. 3966/2011 σύμφωνα με τις οποίες, στις εξαιρέσεις του Ν.3812/2009 προστίθενται και οι υδρονομείς άρδευσης.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 5043/2023 « Ρύθμιση προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών κατά την προεκλογική περίοδο- Τροποποίηση του άρθρου 28 του ν. 2190/94».
5. Τις διατάξεις του από 28.3/15.4.1957 Β/Δ (ΦΕΚ 60/Α΄/1957 «Περί της αστυνομίας επί των αρδευτικών υδάτων όπως ισχύουν σήμερα».
6. Την αριθμ. 43/2023 (ΑΔΑ: ΩΧΚΗΩΞΤ-8ΥΕ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πέλλας και το αριθμ. 58433/24-04-2023 έγγραφο του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης, περί ελέγχου νομιμότητας της ανωτέρω απόφασης, σύμφωνα με την οποία ορίσθηκε η διάρκεια της αρδευτικής περιόδου για το έτος 2023 (από 1η Μαΐου 2023 μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2023 με δυνατότητα παράτασης ή διακοπής σε περίπτωση παρατεταμένης ανομβρίας ή συνεχών βροχοπτώσεων), ο αριθμός των θέσεων των υδρονομέων (πρόσληψη είκοσι τεσσάρων (24) υδρονομέων άρδευσης), καθώς και ο τομέας για τον οποίο προορίζεται η κάθε θέση και η συνολική αμοιβή των οργάνων αυτών.
7. Την 6387/2023 βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας περί πρόβλεψη πιστώσεων στους Κ.Α 02.25.6041, 02.25.6054 στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2023 του Δήμου Πέλλας, που αφορούν δαπάνες για τις τακτικές αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων με σύμβαση ορισμένου χρόνου της υπηρεσίας ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης και για τις εργοδοτικές εισφορές αντίστοιχα.

Σάββατο 8 Απριλίου 2023

«Ο ΟΑΣΘ σε αποσύνθεση»

Ούτε ο διαγωνισμός για νέα λεωφορεία έχει προχωρήσει, ούτε οδηγοί, ούτε τεχνικό προσωπικό υπάρχουν. ● Εκκληση στη συνέντευξη Τύπου για την πεντάωρη στάση εργασίας από τον πρόεδρο των εργαζομένων, Γιάννη Δήμκα, για στήριξη του αγώνα τους: «Η κινητοποίηση δεν γίνεται για να ταλαιπωρηθούν οι πολίτες, αλλά για να σταματήσει η ταλαιπωρία τους, όμως πρέπει να ενδιαφερθούν λίγο και οι τοπικοί φορείς».

Πέμπτη 6 Απριλίου 2023

Βρήκαν τον... δρόμο τους οι προσλήψεις ημετέρων

Προσπερνώντας τις προβλεπόμενες διαδικασίες διαβούλευσης, τα άρθρα 44-47 του «νομοσχεδίου - σκούπα» του υπουργείου Εσωτερικών διαμορφώνουν νέο καθεστώς προσλήψεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού σε επτά Ανεξάρτητες Αρχές ● Οι εκάστοτε πρόεδροι θα μπορούν να δρομολογούν προσλήψεις της αρεσκείας τους, επιφυλάσσοντας δευτερεύοντα ρόλο στο ΑΣΕΠ.
Διέρρευσαν, καταγγέλθηκαν, αλλά βρήκαν τον... δρόμο τους σε προς ψήφιση νομοσχέδιο, προσπερνώντας –βεβαίως, βεβαίως- τις προβλεπόμενες από τον νόμο διαδικασίες διαβούλευσης.

Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου 2023

Προσλήψεις 1.528 ατόμων στο Υπουργείο Πολιτισμού - 10 ημερήσιοι φύλακες στην Εφ.Α. Πέλλας

Το υπουργείο Πολιτισμού γνωστοποιεί την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά χιλίων πεντακοσίων είκοσι οκτώ (1.528) ατόμων για την κάλυψη αναγκών στους Αρχαιολογικούς χώρους και Μουσεία της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων & Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

Πέμπτη 9 Φεβρουαρίου 2023

ΑΣΕΠ: Προσλήψεις 226 ατόμων στο υπουργείο Πολιτισμού - 3 θέσεις στο Πωλητήριο του Αρχαιολογικού Μουσείου Πέλλας

Ο Οργανισμός Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά διακοσίων είκοσι έξι (226) ατόμων για την κάλυψη αναγκών της Κεντρικής Υπηρεσίας.