Σάββατο 20 Απριλίου 2024

Ευκαιρία ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών από τη ΔΕΥΑ Δήμου Πέλλας

Το προηγούμενο χρονικό διάστημα, η ΔΕΥΑ Πέλλας έκανε σαφές αποστέλλοντας συστημένες επιστολές προς καταναλωτές με ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την Επιχείρηση, ώστε να διευθετήσουν το χρέος τους.
Η Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης κατανοεί σαφώς, ότι λόγω της οικονομικής, υγειονομικής και ενεργειακής κρίσης από τις οποίες περιήλθε η χώρα μας, παρατηρήθηκε, ότι οι καταναλωτές της Δ.Ε.Υ.Α.Π. δυσκολεύονται να καταβάλλουν εφάπαξ τις οφειλές τους και αυτό φαίνεται και από τη συσσώρευση των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Έτσι όμως, δημιουργείται ένα είδος «ανισονομίας» με τους συνεπείς καταναλωτές και φυσικά δημιουργούνται δυσκολίες στη λειτουργία της διαχείρισης.
Από τα παραπάνω αποφασίσθηκε οι δημότες/καταναλωτές ,να έχουν τη δυνατότητα να προσέλθουν στην Επιχείρηση και να υποβάλλουν αίτημα προς την ταμειακή υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α. Πέλλας για ρύθμιση του χρέους, να καταβάλλονται δηλαδή με απαλλαγή, κατά ποσοστό, των προσαυξήσεων και των τόκων εκπρόθεσμης καταβολής με δυνατότητα τμηματικής καταβολής σε δόσεις καθώς και ποσοστιαία απαλλαγή των οφειλόμενων προσαυξήσεων ανάλογη με τον αριθμό των δόσεων ως κάτωθι:
• Αν εξοφληθούν εφάπαξ, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%).
• Αν εξοφληθούν σε δύο (2) έως δώδεκα (12) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%).
• Αν εξοφληθούν σε δεκατρείς (13) έως είκοσι τέσσερις (24) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%).
• Αν εξοφληθούν σε είκοσι πέντε (25) έως τριάντα έξι (36) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%).
• Αν εξοφληθούν σε τριάντα επτά (37) έως σαράντα οκτώ (48) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό σαράντα τοις εκατό (20%).
• Αν εξοφληθούν σε σαράντα εννέα (49) έως εξήντα (60) δόσεις, χωρίς απαλλαγή .
Επισημαίνουμε οτι:
~ Οι δόσεις είναι μηνιαίες, ισόποσες και δεν μπορεί να είναι μικρότερες των τριάντα (30) €.
~ Η ρυθμιζόμενη οφειλή που εξοφλείται εφάπαξ ή η πρώτη δόση της, καταβάλλεται μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την ημέρα υπαγωγής στη ρύθμιση, διαφορετικά η ρύθμιση καταργείται αυτοδίκαια. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του αντίστοιχου μήνα, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη.
~ Η καθυστέρηση καταβολής δόσης συνεπάγεται την επιβάρυνση με μηνιαία προσαύξηση πέντε τοις εκατό (5%) επί του ποσού της δόσης, από την επομένη της ημέρας που όφειλε αυτή να καταβληθεί.
~ Εφόσον ο οφειλέτης, σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης, εξοφλήσει εφάπαξ τις υπόλοιπες δόσεις των ρυθμισμένων οφειλών, παρέχεται απαλλαγή κατά ποσοστό επί του εναπομείναντος ποσού των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων, ίσο με αυτό που αντιστοιχεί στον αριθμό των μηνιαίων δόσεων που τελικά διαμορφώνεται, με αντίστοιχη τροποποίηση της απόφασης της ταμειακής υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α. Πέλλας.
~ Η καθυστέρηση καταβολής δυο (2 ) δόσεων συνεπάγεται την αυτοδίκαιη κατάργηση της ρύθμισης. Για τη συγκεκριμένη ρύθμιση δεν μπορεί να κατατεθεί νέο αίτημα σύμφωνα με την παρούσα απόφαση.
~ Στην εκάστοτε ρύθμιση ανά λογαριασμό μπορούν να προστίθενται νέες χρεώσεις του ίδιου λογαριασμού οι οποίες θα χρεωθούν εντός του χρονικού διαστήματος της πρώτης (1ης) παραγράφου, εφόσον η ρύθμιση δεν έχει απολεσθεί με υπαιτιότητα του οφειλέτη.
~ Σε περίπτωση που καταργηθεί η ρύθμιση λόγω καθυστέρησης πληρωμής των δόσεων και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις, για ένταξη σε οποιαδήποτε νέα ρύθμιση θα πρέπει να προκαταβάλλεται τουλάχιστον το 10% της οφειλής καθώς και η πρώτη δόση.
~ Στην παρούσα ρύθμιση μπορούν να ενταχθούν και οι έχοντες απολέσει οποιαδήποτε άλλη ρύθμιση ή θεωρούν ευνοϊκότερη την παρούσα από κάποια άλλη προγενέστερη.
* Η περίοδος υποβολής αιτήσεων για τη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών ως άνω ορίζεται από την 01η-05-2024 μέχρι και την 30η -06-2024.

Δεν υπάρχουν σχόλια: