Τρίτη 1 Οκτωβρίου 2013

Επιστροφή στη γη με προίκα έως 20.000 ευρώ

«Επιστροφή στη γη» είναι το σύνθημα που εδώ και δύο χρόνια δίνει τροφή στα όνειρα και τις ελπίδες πολλών άνεργων νέων που έχουν καταγωγή από την επαρχία και ενδιαφέρονται να αξιοποιήσουν τη μικρή ή μεσαία πατρική περιουσία.
Δίνουμε σήμερα αναλυτικά τα δεδομένα του προγράμματος των «Νέων Αγροτών». Είναι όλα εκείνα που χρειάζεται να ξέρει κανείς για να σταθμίσει την τελική του απόφαση: αν μπορεί και αν τον συμφέρει να ασχοληθεί με κάποια καλλιέργεια ή και να ασχοληθεί με την κτηνοτροφία εντασσόμενος στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Πρόκειται για το μέτρο 112 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013, που θα δώσει επιδότηση έως 20.000 ευρώ σε 5.000 έως 6.000 δικαιούχους κάτω των 40 ετών.
Το ύψος της χρηματοδότησης έχει ανώτατο όριο 20.000 ευρώ και κυμαίνεται ανάλογα με την περιοχή μόνιμης κατοικίας του δικαιούχου. Δηλαδή:
Οσοι διαμένουν σε:
- Ορεινές περιοχές μέχρι 20.000 ευρώ.
- Μειονεκτικές περιοχές μέχρι 17.500 ευρώ, και
- Λοιπές περιοχές μέχρι 15.000 ευρώ.
Πιο αναλυτικά, αυτά τα ποσά προκύπτουν αφού ληφθούν υπόψη τα τρία παρακάτω κριτήρια:
- Η περιοχή μόνιμης κατοικίας:
Ορεινή - 7.500 ευρώ.
Μειονεκτική - 5.000 ευρώ.
Λοιπές περιοχές - 2.500 ευρώ.
- Ο προσανατολισμός παραγωγής της γεωργικής εκμετάλλευσης στη μελλοντική κατάσταση:
Κτηνοτροφική - 7.500 ευρώ.
Φυτική - 7.500 ευρώ.
Μεικτή - μελισσοκομία - 5.000 ευρώ.
- Το επίπεδο εισοδήματος της εκμετάλλευσης στη μελλοντική κατάσταση:
πάνω από το 120% του εισοδήματος αναφοράς - 5.000 ευρώ.
80%-120% του εισοδήματος αναφοράς - 2.500 ευρώ.
Αθροίζοντας τα ποσά από τα τρία κριτήρια, προκύπτει το ποσό της συνολικής επιδότησης που δικαιούται να λάβει ο κάθε νέος αγρότης που θα ενταχθεί στο πρόγραμμα.
Η διαδικασία
Η οικονομική ενίσχυση της πρώτης εγκατάστασης νέων γεωργών δίδεται με τη μορφή επιδότησης και καταβάλλεται σε τρεις δόσεις.
Η πρώτη δόση ανέρχεται στο 70% της εγκεκριμένης επιδότησης ανά δικαιούχο και καταβάλλεται μέσα στο πρώτο έτος. Για να λάβει ο νέος αγρότης το υπόλοιπο 30% της οικονομικής ενίσχυσης θα πρέπει να έχει εκπληρώσει τους στόχους του επιχειρηματικού σχεδίου που είναι δεσμευτικοί για κάθε δικαιούχο.
Ετσι η δεύτερη δόση αντιστοιχεί με το 15% της επιδότησης και δίδεται από το δεύτερο έτος, ενώ η τρίτη δόση (το υπόλοιπο 15%) θα εκταμιεύεται με τη συμπλήρωση 2 ετών από την ημερομηνία πρώτης εγκατάστασης και εφόσον ο δικαιούχος έχει επιτύχει το σύνολο των δεσμευτικών στόχων και έχει υποβάλει τουλάχιστον δύο Ενιαίες Δηλώσεις Εκμετάλλευσης. Η δεύτερη και τρίτη δόση μπορούν να καταβληθούν ταυτόχρονα με τη συμπλήρωση 2 ετών από την ημερομηνία πρώτης εγκατάστασης.
Προϋποθέσεις
Οι δικαιούχοι νέοι αγρότες πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
- Φυσικά πρόσωπα, μόνιμοι κάτοικοι της Ελληνικής Επικράτειας, εγγεγραμμένοι στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ), που εγκαταστάθηκαν για πρώτη φορά ως αρχηγοί γεωργικής εκμετάλλευσης, κατά το δεκατετράμηνο που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης ενίσχυσης.
- Να είναι από 18 έως 40 χρόνων. Η ηλικία υπολογίζεται με βάση τη διαφορά μεταξύ της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης για επιδότηση και της ημερομηνίας γέννησης.
- Να είναι μόνιμοι κάτοικοι περιοχής εφαρμογής του μέτρου 112 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών», και συγκεκριμένα:
1. Ορεινού ή μειονεκτικού Δημοτικού ή Κοινοτικού Διαμερίσματος και Οικισμού.
2. Δημοτικού ή Κοινοτικού Διαμερίσματος κανονικής περιοχής με πραγματικό πληθυσμό έως 100.000 κατοίκους.
- Η γεωργική τους εκμετάλλευση να έχει ελάχιστο μέγεθος απαιτήσεων σε εργασία μισή (0,5) Μονάδα Ανθρώπινης Εργασίας (1 ΜΑΕ = 1.750 ώρες απασχόλησης ανά έτος).
- Να διαθέτουν επαρκή επαγγελματική ικανότητα ή να αναλαμβάνουν τη δέσμευση να την αποκτήσουν εντός 36 μηνών.
- Να υποβάλουν Επιχειρηματικό Σχέδιο, μέγιστης χρονικής διάρκειας πέντε ετών με δεσμευτικούς στόχους και ενδιάμεσες χρονικές προθεσμίες για την ανάπτυξη των γεωργικών δραστηριοτήτων τους.
- Να αναλαμβάνουν τις συμβατικές δεκαετείς μακροχρόνιες υποχρεώσεις που προκύπτουν από την ένταξή τους στο πρόγραμμα.
Επίσης πρέπει:
Τα αγροτεμάχια της εκμετάλλευσης να είναι:
- Ιδιόκτητα ή μισθωμένα ή συνδυασμός τους.
- Μεγαλύτερα ή ίσα του ενός στρέμματος, με εξαίρεση τα νησιά του Αιγαίου Πελάγους (πλην Κρήτης και Ευβοίας), στα οποία είναι δυνατόν να γίνουν αποδεκτά και μικρότερα αγροτεμάχια.
- Το ζωικό και μελισσοκομικό κεφάλαιο της εκμετάλλευσης πρέπει να είναι ιδιόκτητο και καταγεγραμμένο στα μητρώα και βιβλιάρια του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
- Η ιδιοκτησία στο πλαίσιο της οικογένειας θεωρείται ότι υφίσταται στο πρόσωπο και των δύο συζύγων, ανεξαρτήτως πραγματικού γεγονότος.
- Μόνο ένας εκ των συζύγων μπορεί να θεωρηθεί ως αρχηγός της οικογενειακής εκμετάλλευσης. Μεταβίβαση της αρχηγίας γεωργικής εκμετάλλευσης, μεταξύ συζύγων δεν γίνεται αποδεκτή.
- Το σύνολο της εκμετάλλευσης του υποψηφίου πρέπει να έχει περιληφθεί στην Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης που έχει υποβάλει στον ΟΠΕΚΕΠΕ.
Δεν γίνονται δεκτοί στο πρόγραμμα:
- Νομικά πρόσωπα (εταιρείες).
- Φυσικά πρόσωπα που έχουν ασκήσει γεωργική δραστηριότητα στο όνομά τους ή για λογαριασμό τους ως ιδιοκτήτες ή αρχηγοί γεωργικών εκμεταλλεύσεων, στο παρελθόν, ή είχαν τον έλεγχο με οποιονδήποτε τρόπο (μέτοχοι, εταίροι, διαχειριστές, μέλη του διοικητικού συμβουλίου, νόμιμοι εκπρόσωποι κ.λπ.) νομικού προσώπου που ασκούσε ή εξακολουθεί να ασκεί γεωργική δραστηριότητα κατά τα 5 προηγούμενα έτη.
- Οι μόνιμοι ή με σύμβαση υπάλληλοι του Δημοσίου, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, οι στρατιωτικοί, οι ιδιωτικοί υπάλληλοι, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι ιδιοκτήτες επιχειρήσεων. Οι εποχικοί υπάλληλοι και οι υπάλληλοι ορισμένου χρόνου εξετάζονται ανά περίπτωση (ημερομίσθια, μισθός, περίοδος και διάρκεια σύμβασης). Η περιστασιακή απασχόληση μπορεί να γίνει αποδεκτή εφόσον πραγματοποιείται σε χρόνο που το είδος της καλλιέργειας ή ο κλάδος της παραγωγής το επιτρέπει.
- Οσοι λαμβάνουν επιδόματα αναπηρίας με ποσοστό αναπηρίας ίσο ή μεγαλύτερο του 67%.
- Οσοι έχουν συνολικό οικογενειακό εισόδημα μεγαλύτερο από το 150% του εισοδήματος αναφοράς, όπως αυτό ισχύει κάθε φορά.
- Οσοι έχουν ατομικό εξωγεωργικό εισόδημα μεγαλύτερο από το 100% του εισοδήματος αναφοράς. Το ατομικό εξωγεωργικό εισόδημα υπολογίζεται ως ο μέσος όρος των εξωγεωργικών εισοδημάτων όπως προκύπτουν από τις φορολογικές δηλώσεις των τριών τελευταίων ετών.
- Οσοι έχουν σύζυγο που είναι είτε κατά κύρια απασχόληση γεωργός, είτε είναι αρχηγός γεωργικής εκμετάλλευσης.
- Οι σπουδαστές - φοιτητές.
Ποιες δεσμεύσεις αναλαμβάνετε
- Δημιουργία γεωργικής εκμετάλλευσης συνολικού μεγέθους απαιτήσεων σε εργασία μεγαλύτερου της 1) ΜΑΕ και εισοδήματος μεγαλύτερου του 80% του εισοδήματος αναφοράς (όπως αυτό ορίζεται κάθε φορά) με την ολοκλήρωση του επιχειρηματικού σχεδίου. Σε κάθε περίπτωση απαιτείται βελτίωση του εισοδήματος της γεωργικής εκμετάλλευσης κατά 10% τουλάχιστον.
- Συμμόρφωση προς τα κοινοτικά πρότυπα, μέσα σε 36 μήνες από την ημερομηνία εγκατάστασης.
- Υποβολή Ενιαίας Δήλωσης Εκμετάλλευσης στον ΟΠΕΚΕΠΕ ανελλιπώς καθ' όλη τη διάρκεια του επιχειρηματικού σχεδίου.
- Απόκτηση ή συμπλήρωση επαρκούς επαγγελματικής ικανότητας, εντός χρονικής περιόδου η οποία δεν υπερβαίνει τους 36 μήνες από την ημερομηνία της απόφασης έγκρισης.
- Εγγραφή στον ΟΓΑ ως κυρίου Ταμείου Ασφάλισης, μέσα σε 36 μήνες το ανώτατο από την ημερομηνία λήψης της απόφασης έγκρισης. Η αίτηση ασφάλισης πρέπει να υποβληθεί μέσα στο πρώτο έτος από την ημερομηνία της απόφασης έγκρισης.
- Απόκτηση της ιδιότητας του κατά κύρια απασχόληση γεωργού, δηλαδή να αντλεί τουλάχιστον το 50% του ατομικού του εισοδήματος από γεωργικές δραστηριότητες.
- Οριστική εγγραφή με την προηγούμενη ιδιότητα στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εντός 24 μηνών.
Ο αγρότης επίσης έχει υποχρέωση για διάστημα τουλάχιστον 10 ετών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης έγκρισης να τηρεί τους όρους της σύμβασης, δηλαδή:
- Να υποβάλει στον ΟΠΕΚΕΠΕ την ετήσια Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης και να τηρεί τις λοιπές υποχρεώσεις των αρχηγών γεωργικών εκμεταλλεύσεων σε σχέση με το ΟΣΔΕ και τα Μητρώα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
- Να τηρεί τουλάχιστον απλοποιημένη λογιστική για την παρακολούθηση των παραγωγικών και οικονομικών στοιχείων της εκμετάλλευσής του.
- Να παραμείνει στον τόπο της μόνιμης κατοικίας του.
- Να υποβάλει φορολογική δήλωση.
- Να διατηρήσει τουλάχιστον το επίπεδο εισοδήματος της εκμετάλλευσής του, για το οποίο ενισχύθηκε.
- Να διατηρήσει την ιδιότητα του μερικής απασχόλησης γεωργού και αρχηγού της εκμετάλλευσης, δηλαδή να αντλεί τουλάχιστον το 25% του εισοδήματός του από γεωργικές δραστηριότητες και παράλληλα να μην αφιερώνει για άλλες δραστηριότητες χρόνο μεγαλύτερο του 50% της συνολικής του απασχόλησης.
Πληροφορίες μπορείτε να λαμβάνετε από τις κατά τόπους Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων, οι οποίες έχουν ήδη την εμπειρία και την τεχνογνωσία από τη διαχείριση προηγούμενων προγραμμάτων για νέους γεωργούς.
Τι πρέπει να προσέξετε
Ορισμένοι ειδικοί αντιμετωπίζουν με σκεπτικισμό το συγκεκριμένο πρόγραμμα υποστηρίζοντας ότι τα χρήματα που δίνονται δεν φθάνουν ώστε να αυξήσει ο παραγωγός την καλλιέργειά του κατά 20%. Αν για παράδειγμα ένας νέος αγρότης μπαίνει με 10 στρέμματα και πρέπει στην πενταετία να βγει με 12 στρέμματα τα έξοδα που θα πρέπει να κάνει μέσα σε πέντε χρόνια είναι περισσότερα από αυτά που θα πριμοδοτηθεί. Αν όμως το ποσό επιδότησης ήταν στα ίδια επίπεδα όπως το 2009 με 40.000 ευρώ τότε θα ήταν πολύ ευνοϊκό.
Να σημειωθεί ότι το πρόγραμμα της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 υπάρχουν πληροφορίες ότι θα έχει επιδότηση 52.000 ευρώ. Ωστόσο και για αυτό το πρόγραμμα υπάρχει πιθανότητα για αύξηση του ποσού αν περισσέψουν επιπλέον χρήματα από αγροπεριβαλλοντικά ή τα προγράμματα αλιείας.
Δείτε τις δράσεις που επιδοτούνται κάνοντας κλικ για μεγέθυνση πάνω στην παρακάτω εικόνα:

Πηγή: enet.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: