Τετάρτη 10 Απριλίου 2024

Δήμος Έδεσσας: Ενημέρωση πολιτών για τον καθαρισμό και την συντήρηση οικοπέδων

Σύμφωνα με το Ν. 5075/2023 (ΦΕΚ 206Α/12-12-2023) και την υπ’ αριθ. 20/2023 πυροσβεστική διάταξη, οι ιδιοκτήτες οικοπέδων έχουν την υποχρέωση του καθαρισμού τους από ξερά χόρτα και άλλα καυστά, ή εκρήξιμα υλικά μέχρι την 30η Απριλίου εκάστου έτους καθώς και την υποχρέωση συντήρησής τους καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, ήτοι από την 1η Μαΐου έως την 31η Οκτωβρίου.
Ενημερώνουμε τους πολίτες πως σε βάρος εκείνων που δεν συμμορφώνονται επιβάλλεται πρόστιμο ανά τετραγωνικό μέτρο του οικείου χώρου, με ελάχιστο ποσό τα διακόσια (200) ευρώ, το οποίο και αποτελεί έσοδο του οικείου δήμου (άρθρο 94 παράγραφο 26 του Ν. 3852/2010). Παράλληλα, η παράλειψη της υποχρέωσης καθαρισμού οικοπέδων συνεπάγεται και τον καταλογισμό της δαπάνης καθαρισμού τους.
Ο απαιτούμενος καθαρισμός οικοπέδου περιλαμβάνει:
1. Υλοτομία και απομάκρυνση των ξερών και σπασμένων δέντρων και κλαδιών, καθώς και των κλαδιών που βρίσκονται σε μικρή απόσταση από κτίσματα (τουλάχιστον 3m) δημιουργώντας κίνδυνο μετάδοσης της πυρκαγιάς.
Απομάκρυνση της καύσιμης φυτικής ύλης που βρίσκεται στην επιφάνεια του εδάφους, όπως ενδεικτικά το φυλλόστρωμα, τα ξερά χόρτα και τα κατακείμενα ξερά κλαδιά.
2. Κλάδεμα της κόμης των δέντρων από το έδαφος εξασφαλίζοντας σε κάθε περίπτωση το ύψος της στηθιαίας διαμέτρου (περίπου 1,50m) και το 50% της κόμης τους.
3. Απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών ή εκρήξιμων υλικών ή αντικειμένων εντός των ως άνω χώρων.
4. Συλλογή και απομάκρυνση όλων των υπολειμμάτων καθαρισμού.
Σημειώνεται ότι οι υπόχρεοι οφείλουν να ακολουθούν τις προβλέψεις αποκομιδής των απορριμμάτων, όπως περιγράφονται στους Κανονισμούς Καθαριότητας των οικείων δήμων, σύμφωνα και με τις διατάξεις του ν. 4819/2021 (Α’ 129) περί αποβλήτων.

Αντιδημαρχία Καθαριότητας, Ανακύκλωσης
Πρασίνου & Επιχειρηματικότητας.
Τηλ: 2381350091

Δεν υπάρχουν σχόλια: