1.Οι εκλογές της 20ης Σεπτέμβρη ήταν μια πρωτοβουλία του Αλ. Τσίπρα, με διπλό στόχο:
α) Αφε­νός, να επα­να­βε­βαιώ­σει τον πο­λι­τι­κό συ­σχε­τι­σμό δύ­να­μης, να ανα­νε­ώ­σει τη βιω­σι­μό­τη­τα του κυ­βερ­νη­τι­κού στρα­το­πέ­δου, πριν οι εργα­ζό­με­νοι και οι λαϊ­κές δυ­νά­μεις δια­πι­στώ­σουν μέσα από πικρές εμπει­ρί­ες το πραγ­μα­τι­κό περιεχόμενο της συμ­φω­νί­ας της 13ης Ιου­λί­ου με τους δα­νει­στές. Σε αυτήν την από­πει­ρα, η ηγε­σία του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ είχε την πλήρη υπο­στή­ρι­ξη των ευ­ρω­η­γε­σιών, όπως έδει­ξε η εμ­βλη­μα­τι­κή φράση της Μέρκελ ότι οι εκλο­γές «είναι μέρος της λύσης, όχι μέρος της κρί­σης». Είχε, ακόμα, την υπο­στή­ρι­ξη της με­γά­λης πλειοψη­φί­ας των ΜΜΕ, που βο­ή­θη­σαν απο­φα­σι­στι­κά στην ολο­κλή­ρω­ση της προ­ε­κλο­γι­κής συ­ζή­τη­σης με πε­ριο­ρι­σμέ­νες ως μη­δε­νι­κές ανα­φο­ρές στο… Μνημόνιο 3, δη­λα­δή στο κε­ντρι­κό επί­δι­κο του πολιτικού αγώνα!