Τρίτη 30 Μαρτίου 2021

ΔΗΚΕΠΑ Πέλλας: Ανακοίνωση πρόσληψης γυμναστών

Η ΔΗΚΕΠΑΠ ανακοινώνει την πρόσληψη, 21 Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικής διάρκειας έως τεσσάρων (4) μηνών με ωριαία αποζημίωση, για την υλοποίηση των Προγραμμάτων «Άθλησης για Όλους» περιόδου 2020-2021.
Είκοσι (21) ΠΦΑ με γνώση και προϋπηρεσία σε προγράμματα της Γ.Γ.Α. Μαζικού Αθλητισμού, που να γνωρίζουν κλασσική γυμναστική, μυϊκή ενδυνάμωση, pilates, σχολική φυσική αγωγή, αθλήματα στίβου.
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ
• Οκτώ (8) ΠΦΑ με ειδικότητα κλασσικό αθλητισμό
• Τρεις (3) ΠΦΑ με ειδικότητα ποδόσφαιρο
• Δύο (2) ΠΦΑ με ειδικότητα ειδική αγωγή
• Έναν (1) ΠΦΑ με ειδικότητα παραδοσιακοί χοροί
• Έναν (1) ΠΦΑ με ειδικότητα πετοσφαίριση
• Τρεις (3) ΠΦΑ με ειδικότητα στίβο
• Έναν (1) ΠΦΑ με ειδικότητα αντισφαίριση
• Δύο (2) ΠΦΑ με ειδικότητα καλαθοσφαίριση
Απαραίτητα δικαιολογητικά:
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:
  1. Βιογραφικό σημείωμα που να αναφέρεται στην προϋπηρεσία στα προγράμματα, στην επιμόρφωση μέσω σεμιναρίων, στην απόκτηση άλλου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου ή ειδικότητας κ.λπ.
  2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και στο βιογραφικό σημείωμα είναι αληθή.
  3. Φωτοτυπία πτυχίου Φυσικής Αγωγής, ειδικότητας, μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού διπλώματος ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένου στην Ελλάδα.
  4. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.
  5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
  6. Βεβαίωση, πρόσφατη (μέσα στα χρονικά όρια της προκήρυξης) του ΟΑΕΔ ότι είναι άνεργος.
  7. Έγγραφα που αποδεικνύουν προϋπηρεσία, όπως: Βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία του κυρίου φορέα ασφαλιστικής κάλυψης (μισθολογικές καταστάσεις Ι.Κ.Α. ή άλλων ασφαλιστικών ταμείων) ή βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία φορολογικού χαρακτήρα (αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, κ.λπ.) ή πιστοποιητικά προϋπηρεσίας θεωρημένα από την Επιθεώρηση Εργασίας και δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν όσα αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα και τα οποία αποτέλεσαν κριτήριο επιλογής.
Συμπληρωματικά δικαιολογητικά (όπου απαιτούνται ή υφίστανται)
1. Έγγραφα που αποδεικνύουν την ιδιότητα του πολυτέκνου ή του γονέα μονογονεϊκής οικογένειας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
2. Φωτοτυπία εγγράφων για λοιπά απαιτούμενα προσόντα ως αναφέρονται στο 7.3.1.4 του ισχύοντος Οργανωτικού Πλαισίου
3. Μόνο για την περίπτωση της ισοβαθμίας
Βεβαίωση του Δήμου περί μόνιμης κατοικίας _ εντοπιότητα
Βασικό κριτήριο κατάταξης και αξιολόγησης των υποψηφίων είναι η ανεργία ως αυτή αποδεικνύεται με τη σχετική βεβαίωση από το αρμόδιο γραφείο του ΟΑΕΔ.
Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από την επιτροπή επιλογής προσωπικού που συστάθηκε
με την υπ. αριθ. 6/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Π. Οι
προσωρινοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων θα αναρτηθούν στον πίνακα ανακοινώσεων
της επιχείρησης στο Πνευματικό Κέντρο Γιαννιτσών και στην ηλεκτρονική σελίδα της επιχείρησης στο www.dikepap.grΚατά των ανωτέρω αποτελεσμάτων οιενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ενστάσεις, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε εργάσιμων (5) ημερών στα γραφεία της επιχείρησης, από την επομένη της ημέραςανάρτησης των αποτελεσμάτων.
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση δια ζώσης, στην γραμματεία της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού και Ανάπτυξης του δήμου Πέλλας (βόρεια πτέρυγα Πνευματικού Κέντρου Γιαννιτσών – 2ος όροφος) Κ. Ασμανίδη 2 – μέχρι και την Παρασκευή 9 Απριλίου 2021 εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλέφωνο πληροφοριών 23820 84371.
Η περίληψη της παρούσας δημοσιεύεται στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δημαρχείου Πέλλας, στα ΚΕΠ του νομού Πέλλας και στην ιστοσελίδα της ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Π.

Δεν υπάρχουν σχόλια: