Πέμπτη 28 Μαΐου 2020

Υποχρεωτική η συμμετοχή δικηγόρων ως δικαστικών αντιπροσώπων στις αρχαιρεσίες αθλητικών σωματείων

Ο νέος νόμος (ο οποίος ισχύει εδώ και λίγους μήνες, από τον Νοέμβριο του 2019 και είναι ο Ν. 4603/2019) προβλέπει την παρουσία δικηγόρων, ως δικαστικών αντιπροσώπων για όλες οι εκλογές για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου για τις αρχαιρεσίες σωματείων.
Στα σωματεία που θα διεξάγουν εκλογές λοιπόν, αυτές θα πρέπει να γίνουν με την παρουσία δικηγόρου από τον τοπικό Δικηγορικό Σύλλογο (κι αυτό είναι μεταξύ πάρα πολλών άλλων..., και προϋπόθεση για την εγγραφή τους στο «Μητρώο Αθλητικό Σωματείων» της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού).
Συνεπώς τα σωματεία όλης της περιφέρειας της χώρας οφείλουν να απευθυνθούν στον αντίστοιχο Δικηγορικό Σύλλογο όταν διεξάγουν αρχαιρεσίες.
Ο δικηγόρος πληρώνεται για την παρουσία του μέσω παραβόλου.
Γενική Συνέλευση – αρχαιρεσίες Σωματείου
Αναλυτικότερα, ο Νόμος 4603/2019 – ΦΕΚ Τεύχος Α 48/14.03.2019 προβλέπει στο Άρθρο 26 - Τροποποίηση του άρθρου 5 του ν. 2725/1999
Το άρθρο 5 του ν. 2725/1999, αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 5
Γενική Συνέλευση – αρχαιρεσίες
1. Στη Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) του αθλητικού σωματείου έχουν δικαίωμα να παρίστανται και να ψηφίζουν αυτοπροσώπως, απαγορευμένης της δι’ αντιπροσώπου συμμετοχής τους, όλα τα μέλη του σωματείου, εφόσον έχει συμπληρωθεί ένα (1) πλήρες έτος από την ημερομηνία εγγραφής τους. Το καταστατικό του σωματείου μπορεί να θεσπίζει αυστηρότερες προϋποθέσεις άσκησης του δικαιώματος ψήφου, ιδίως να προβλέπει ότι τα μέλη που δεν έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το σωματείο στερούνται του δικαιώματος ψήφου.
2. Το Δ.Σ. του σωματείου, κατά τη σύγκληση της Γ.Σ., καταρτίζει και δημοσιεύει πίνακα των μελών που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γ.Σ. Κάθε μέλος του σωματείου έχει δικαίωμα να υποβάλει έγγραφες αντιρρήσεις κατά του πίνακα, ενώπιον του Δ.Σ., μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) ημερών από τη δημοσίευσή του. Εκπρόθεσμες αντιρρήσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Το Δ.Σ. αποφασίζει τελεσίδικα επί των αντιρρήσεων που υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα το αργότερο μέχρι την παραμονή της ημερομηνίας διεξαγωγής της Γ.Σ. και, σε περίπτωση θετικής απόφασης, τροποποιεί τον πίνακα ανάλογα. Ο τροποποιημένος πίνακας των μελών που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γ.Σ. δημοσιεύεται το αργότερο την παραμονή της ημερομηνίας διεξαγωγής της.
3. Οι αρχαιρεσίες για τα όργανα του αθλητικού σωματείου, καθώς και για την εκλογή των αντιπροσώπων του σωματείου σε υπερκείμενες αθλητικές ενώσεις και ομοσπονδίες διεξάγονται από τριμελή εφορευτική επιτροπή, της οποίας προεδρεύει υποχρεωτικά δικαστικός αντιπρόσωπος.
Δικαστικός αντιπρόσωπος ορίζεται, ύστερα από αίτηση του σωματείου, δικηγόρος από τον Δικηγορικό Σύλλογο στην περιφέρεια του οποίου εδρεύει το σωματείο.
Τα υπόλοιπα μέλη της εφορευτικής επιτροπής εκλέγονται από το σώμα της Γ.Σ.
4. Δικαίωμα να εκλεγούν στα όργανα του αθλητικού σωματείου ή αντιπρόσωποι αυτού στις υπερκείμενες αθλητικές οργανώσεις, ενώσεις και ομοσπονδίες, έχουν μόνο τα μέλη του σωματείου που ασκούν δικαίωμα ψήφου κατά την παράγραφο 1. Το καταστατικό των οικείων οργανώσεων μπορεί να προβλέπει αυστηρότερες προϋποθέσεις.
5. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 6, οι αρχαιρεσίες για τα όργανα του αθλητικού σωματείου, καθώς και για την εκλογή των αντιπροσώπων του σωματείου σε υπερκείμενες αθλητικές ενώσεις και ομοσπονδίες διεξάγονται με ενιαίο ψηφοδέλτιο και η εκλογή γίνεται κατά τη σειρά των σταυρών προτίμησης που συγκέντρωσαν οι υποψήφιοι. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση. Ο αριθμός των σταυρών προτίμησης δε μπορεί να υπερβαίνει το ένα τρίτο (1/3) του συνόλου των θέσεων εκλογής. Αν προκύπτει δεκαδικός αριθμός, αυτός στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη μονάδα, εφόσον το κλάσμα είναι ίσο με μισό της μονάδας και πάνω, άλλως στην αμέσως κατώτερη. Ο αριθμός των υποψηφίων από κάθε φύλο πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος με το ένα τρίτο (1/3) του συνολικού αριθμού των υποψηφίων στο ψηφοδέλτιο.
6. Σε όλες τις εκλογικές διαδικασίες, οι υποψήφιοι δικαιούνται, εφόσον το επιθυμούν, να υποβάλουν υποψηφιότητα με ξεχωριστό ψηφοδέλτιο, εφόσον: α) συγκεντρώνουν αριθμό υποψηφίων ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) των θέσεων εκλογής και β) ο αριθμός των υποψηφίων από κάθε φύλο είναι τουλάχιστον ίσος με το ένα τρίτο (1/3) του συνόλου αυτών. Στην περίπτωση ξεχωριστών ψηφοδελτίων η εκλογή γίνεται με το σύστημα της απλής αναλογικής και οι θέσεις εκλογής κατανέμονται μεταξύ των ψηφοδελτίων ανάλογα με την εκλογική τους δύναμη. Το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων διαιρείται με τον αριθμό των θέσεων εκλογής. Το πηλίκο αυτής της διαίρεσης, και σε περίπτωση κλάσματος ο πλησιέστερος προς το κλάσμα ακέραιος αριθμός, αποτελεί το εκλογικό μέτρο. Αν το κλάσμα ισούται με το μισό της μονάδας, ως εκλογικό μέτρο θεωρείται ο μεγαλύτερος ακέραιος αριθμός. Κάθε συνδυασμός καταλαμβάνει τόσες θέσεις στα όργανα του σωματείου ή και εκλέγει τόσους αντιπροσώπους όσες φορές χωρά το εκλογικό μέτρο στον αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβε.
Αν ο συνδυασμός διαθέτει λιγότερους υποψηφίους από τις θέσεις στα όργανα του σωματείου που δικαιούται να καταλάβει ή και τους αντιπροσώπους που δικαιούται να εκλέξει, καταλαμβάνει τόσες μόνο θέσεις όσοι είναι οι υποψήφιοί του. Οι θέσεις που μένουν αδιάθετες ή ο αριθμός των αντιπροσώπων που δεν καλύπτονται από την πρώτη ως άνω κατανομή, κατανέμονται στους συνδυασμούς που κατέλαβαν μία (1) τουλάχιστον θέση στα όργανα του σωματείου ή εξέλεξαν έναν τουλάχιστον αντιπρόσωπο κατά την πρώτη κατανομή και έχουν τα μεγαλύτερα κατά σειρά υπόλοιπα ψηφοδελτίων. Σε περίπτωση ισοδυναμίας, γίνεται κλήρωση.
7. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εκλέγεται, με απόλυτη πλειοψηφία, από το σύνολο των εκλεγέντων μελών κατά την πρώτη συνεδρίασή τους με σκοπό τη συγκρότησή τους σε σώμα.
8. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος, το καταστατικό κάθε αθλητικού σωματείου ρυθμίζει τα επιμέρους θέματα που αφορούν στα όργανα του σωματείου, τη διαδικασία σύγκλησης, συνεδρίασης και λήψης αποφάσεων των οργάνων του, τη διεξαγωγή αρχαιρεσιών και την εν γένει λειτουργία και οργάνωση του σωματείου».
 
Πηγή: iliaoikonomia.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: