Τετάρτη 23 Μαρτίου 2022

Απέναντι στην κυβερνητική τροπολογία φίμωσης του Τύπου και η ΕΣΗΕΑ

Νύχτα έφερε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας τροπολογία στο νομοσχέδιο του υπ. Εσωτερικών με σκοπό να αλλάξει το νόμο περί Τύπου (ειδικά σε ότι αφορά τις εφημερίδες) καταργώντας μέσω προστίμων την ελευθερία στην ενημέρωση των πολιτών.
Αντιδράσεις προκαλεί η κυβερνητική παρέμβαση στο νόμο περί Τύπου (ειδικά σε ότι αφορά τις εφημερίδες) καταργώντας μέσω προστίμων την ελευθερία στην ενημέρωση των πολιτών.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών «εκφράζει τον έντονο προβληματισμό του για την επιλογή της κυβέρνησης (…) χωρίς προηγούμενη διαβούλευση» όταν μάλιστα πριν μια εβδομάδα το Δ.Σ της Ένωσης είχε συνάντηση με τον αρμόδιο υπουργό, χωρίς να λάβει καμία επίσημη ή έστω κάποια νύξη για τις κυβερνητικές προθέσεις.
«Η συγκεκριμένη ρύθμιση αντιμετωπίζει το θέμα αποσπασματικά και ανεπαρκώς. Ειδικά σε μια εποχή που το φαινόμενο της βιομηχανίας αγωγών, διεθνώς αποκαλούμενο ως SLAPPs, λαμβάνει και στην Ελλάδα ανησυχητικές διαστάσεις, η εν λόγω ρύθμιση θα μπορούσε να απειλήσει την βιωσιμότητα των ΜΜΕ, ειδικά των μικρότερων σε μέγεθος» σημειώνει η ΕΣΕΗΑ.
Θα πρέπει να σημειωθεί πως η τροπολογία προσδίδει μάλιστα μια αυθαίρετη λειτουργία στο ΕΣΡ μετατρέποντας το σε μεσάζοντα επιβολής προστίμων όταν όπως μαρτυρά το όνομά του αφορά την ραδιοτηλεόραση και όχι τον Τύπο.
«Οι συνοδές διατάξεις που εμπλέκουν το ΕΣΡ στην διαδικασία συμμόρφωσης των υπόχρεων εκδοτικών επιχειρήσεων εγείρουν θέματα και ως προς την σκοπιμότητα και ως προς την συνταγματικότητα της συγκεκριμένης διάταξης, καθώς εμπλέκει το ΕΣΡ σε ένα πεδίο άσχετο με τα ραδιοτηλεοπτικά θέματα» σχολιάζει η Ένωση.
Η τροπολογία της κυβέρνησης καταργεί το νομικό καθεστώς που ισχύει για τις Ανώνυμες Εταιρείες αλλά μόνο για όσες εκδίδουν εφημερίδα ταυτίζοντας το εταιρικό προφίλ με τα φυσικά πρόσωπα. Από το νόμο για τις Ανώνυμες Εταιρείες εξαιρεί μόνο τις εφημερίδες, κάτι που αντίκειται στο Σύνταγμα, ενώ με ένα τρόπο θέτει στο στόχαστρο αντιπολιτευτικές εφημερίδες.
«Ορθότερος είναι ο δρόμος της διαβούλευσης με όλους τους εμπλεκομένους και όχι αιφνιδιαστικά νομοθετήματα της τελευταίας στιγμής» καταλήγει η Ένωση αφήνοντας αιχμές για τους χειρισμούς της κυβέρνησης.
Ο νόμος και οι προωθούμενες αλλαγές
Ο ισχύων Νόμος: 1. Ο ιδιοκτήτης παντός εντύπου υποχρεούται εις πλήρη αποζημίωσιν δια την παρόνομον περιουσιακήν ζημίαν ως και εις χρηματικήν ικανοποίησιν δια την ηθικήν βλάβην, αι οποίαι υπαιτίως επροξενήθησαν δια δημοσιεύματος θίγοντος την τιμήν ή την υπόληψιν παντός ατόμου, έστω και αν η κατά το Άρθρον 914 του Α.Κ. υπαιτιότης, ή κατά το άρθρον 919 του Α.Κ. πρόθεσις και ή κατά το άρθρον 920 του Α.Κ. γνώσις ή υπαίτιος άγνοια συντρέχη εις τον συντάκτην του δημοσιεύματος ή, εάν ούτος είναι άγνωστοι, εις τον εκδότην ή τον διευθυντήν συντάξεως του εντύπου.[…]
3. Ο ιδιοκτήτης πάσης εφημερίδος ή περιοδικού υποχρεούται να ορίζη εκδότην και διευθυντήν φυσικά πρόσωπα έχοντα την μόνιμον κατοικίαν και διαμονήν των εν Ελλάδι και μη καλυπτόμενα οπωσδήποτε υπό ασιλίας, ετεροδικίας ή άλλου λόγου αίροντος το αξιόποινον ή παρακωλύοντος την ποινικήν τούτου δίωξιν. Η σύμπτωσις αμφοτέρων των ως άνω ιδιοτήτων εις το αυτό πρόσωπον επιτρέπεται. Ποινική ευθύνη εις βάρος του ιδιοκτήτου του εντύπου υφίσταται μόνον εάν συντρέχουν εν τω προσώπω του αι ιδιότητες του εκδότου ή του διευθυντού ή εφ` όσον δεν έχει ορίσει εκδότην. Ο ορισμός του εκδότου ή του διευθυντού φαίνεται μόνον εκ της αναγραφής του επί του φύλλου του εντύπου. Εν η περιπτώσει ο ιδιοκτήτης δεν έχει ορίσει εκδότην ή διευθυντήν συγκεντρούντα τα ως άνω στοιχεία ή ούτος (ο ιδιοκτήτης) καλύπτεται υπό λόγων ή περιπτώσεων καθιστωσών αδύνατον ή δυσχερή την ποινικήν τούτου δίωξιν ή καταδίκην το δικαστήριον δεν κωλύεται να αναζητήσει τον πράγματι υπεύθυνον αξιοποίνου πράξεως μη δεσμευόμενον υπό των περί πλασματικής ευθύνης διατάξεων των παρόντος, ως και του άρθρου 46 του περί τύπου νόμου, ισχύοντος εν προκειμένω κατά τα λοιπά. Εις περίπτωσιν καθ` ην δεν έχει ορισθή εκδότης, ως εκδότης τεκμαίρεται ο ιδιοκτήτης.
Εάν ο ιδιοκτήτης ημερησίου ή περιοδικού εντύπου είναι άγνωστος, την ευθύνην φέρουν τα εν εδαφίω γ του άρθρου 46 του Α.Ν. 1092/1938 "περί τύπου" αναφερόμενα πρόσωπα.
Τωρα προσθέτει «Τροποποίηση παρ. και προσθήκη παρ. 3Α άρθρο του ν. 1178/1981 1. παρ. του άρθρου μόνου του ν. 1178/1981 (Α’ 187) προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής: «Σε περίπτωση ιδιοκτησίας από νομικό πρόσωπο εντύπου που εκδίδεται και διανέμεται Ελλάδα, και αξίωση παρούσας καλύπτεται για οποιονδήποτε λόγο από εταιρεία, υπέχει ίδια υποχρέωση εταίρος που κατέχει, άμεσα ή έμμεσα, το ήμισυ τουλάχιστον των ή των εταιρικών μεριδίων».
3Α. α) Σε κάθε εφημερίδα που εκδίδεται και διανέμεται στην Ελλάδα ορίζονται διευθυντής και διευθυντής σύνταξης, οι οποίοι αμφότεροι είναι μέλη επαγγελματικού σωματείου δημοσιογράφων. Σε περίπτωση κυκλοφορίας φύλλου κατά παράβαση του προηγούμενου εδαφίου επιβάλλεται εντός δέκα (10) ημερών από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, κάθε φορά, διοικητικό πρόστιμο δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ.
β) Στο έντυπο της εφημερίδας που εκδίδεται και διανέμεται στην Ελλάδα, ανεξαρτήτως του εάν ο ιδιοκτήτης είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο και της εταιρικής μορφής με την οποία λειτουργεί, αναγράφονται ο νόμιμος εκπρόσωπος, ο διευθυντής και ο διευθυντής σύνταξης. Σε περίπτωση Κυκλοφορίας φύλλου κατά παράβαση του προηγούμενου εδαφίου επιβάλλεται εντός δέκα (10) ημερών από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, κάθε φορά, διοικητικό πρόστιμο δέκα χιλιάδων (10000) ευρώ.
γ) Στο έντυπο της εφημερίδας που εκδίδεται και διανέμεται στην Ελλάδα, ανεξαρτήτως του εάν ο ιδιοκτήτης είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο και της εταιρικής μορφής με την οποία λειτουργεί, αναγράφεται εταίρος που κατέχει άμεσα ή έμμεσα το ήμισυ τουλάχιστον των μετοχών ή των εταιρικών μεριδίων. Σε περίπτωση κυκλοφορίας φύλλου κατά παράβαση του προηγούμενου εδαφίου επιβάλλεται εντός δέκα (10) ημερών από Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, κάθε φορά, διοικητικό πρόστιμο δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ.
δ) Οι αποφάσεις επιβολής προστίμου των περ. α) έως γ) αποτελούν νόμιμο τίτλο για βεβαίωση του χρέους από Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, οποία συντελείται αποστολή του χρηματικού καταλόγου στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία κατά άρθρο 2 του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974, Α’ 90). Τα βεβαιωμένα πρόστιμα της παρούσας παραγράφου παρακρατούνται από τα πρακτορεία διανομής τύπου και αποδίδονται αμελλητί. Κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, η απόδοση του ποσού των προστίμων προηγείται οποιασδήποτε κατάσχεσης εις χείρας του πρακτορείου από τρίτο ή εκχώρησης απαίτησης σε τρίτο. κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού έχουν ανατεθεί οι αρμοδιότητες Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης ρυθμίζεται η διαδικασία παρακράτησης και απόδοσης, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια. ε) Για αξιολόγηση της δυσχερώς επανορθώσιμης ή ανεπανόρθωτης βλάβης της εφημερίδας στο πλαίσιο αιτήματος προσωρινής δικαστικής προστασίας κατά πράξεων επιβολής προστίμου της παρούσας παραγράφου προσμετράται η οικονομική κατάσταση του μετόχου ή εταίρου που κατέχει άμεσα ή έμμεσα το ήμισυ τουλάχιστον των μετοχών η των εταιρικών μεριδίων. Για την αξιολόγηση της συνδρομής του δημοσίου συμφέροντος στο πλαίσιο αιτήματος προσωρινής δικαστικής προστασίας κατά πράξεων επιβολής προστίμου λαμβάνονται υπόψη καταδίκες βάρος εφημερίδας για διασπορά ψευδών ειδήσεων και συκοφαντική δυσφήμηση.
3. Το παρόν άρθρο ισχύει από Ιης.4.2022
Σφυροκόπημα Ραγκούση σε Βορίδη
Τα «κάστανα από τη φωτιά» για την ακραία κυβερνητική παρέμβαση κλήθηκε να βγάλει ο υπουργός Εσωτερικών απολογούμενος για τη νυχτερινή τροπολογία.
«Δεν το θεωρώ κανονικό, σε μια χώρα να λέγονται απίστευτες χυδαιότητες και εν συνεχεία όταν ο θιγόμενος θέλει να πάει σε ένα δικαστήριο να μην συναντάει κανέναν απέναντί του», σημείωσε ο Μάκης Βορίδης. Πρόσθεσε δε: «Η διάταξη που εισάγουμε προς ψήφιση ορίζει ότι, για κάποιον που γράφει κάτι, πρέπει να έχουμε απέναντί μας ένα πρόσωπο, να ξέρουμε ποιος το λέει αυτό το πράγμα και να έχει την ευθύνη αυτού που λέει».
Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Γιάννης Ραγκούσης αναφέρθηκε στις διώξεις δημοσιογράφων, όπως ο κ. Βαξεβάνης, η κυρία Παπαδάκου και ο κ. Γιαννόπουλος, και αναρωτήθηκε αν πίσω από την τροπολογία βρίσκεται μια προσπάθεια φίμωσης του Τύπου που προσπαθεί να αποκαλύψει τη διαφθορά. Μάλιστα, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος υπογράμμισε πως η κυβέρνηση κατέθεσε την τροπολογία, χωρίς να έχει προηγηθεί διάλογος με τις Ενώσεις Ιδιοκτητών και τις Ενώσεις των Δημοσιογράφων. Αναρωτήθηκε μάλιστα γιατί δεν συμπεριελήφθησαν στην τροπολογία τα sites ή οι τηλεοπτικοί σταθμοί.
Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, απευθυνόμενος στον υπουργό Εσωτερικών, ζήτησε: «να νομοθετείτε με σοβαρότητα, με υπευθυνότητα και διάλογο με τους αρμόδιους συλλογικούς φορείς και όχι να έρχεστε σαν τους κλέφτες νύχτα να νομοθετείτε δήθεν για το Μακελειό».
Νωρίτερα, ο ειδικός αγορητής της Ελληνικής Λύσης, Κωνσταντίνος Χήτας, είχε αναφερθεί στην τροπολογία σχολιάζοντας: «Ο Κιμ θα την ψήφιζε αυτήν την τροπολογία. Πρέπει να μας εξηγήσει η κυβέρνηση, ο κ. Οικονόμου για ποιον λόγο φέρνει αυτήν την τροπολογία και μάλιστα τη φέρνει μόνο για τον έντυπο Τύπο».
► Η πολύωρη συνεδρίαση και η ψηφοφορία ολοκληρώθηκαν τα μεσάνυχτα. 
 
Πηγή: efsyn.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: