Τετάρτη 28 Ιουλίου 2021

Πώς θα πάρουν σύνταξη όσοι χρωστάνε στον ΕΦΚΑ

Τι προβλέπει η νέα εγκύκλιος του υφυπουργού Εργασίας, Πάνου Τσακλόγλου.
Διευκολύνσεις για τη λήψη σύνταξης, για όσους έχουν οφειλές προς τα ασφαλιστικά ταμεία, προβλέπει νέα εγκύκλιος του υφυπουργού Εργασίας, Πάνου Τσακλόγλου.
Σύμφωνα με την εγκύκλιο, η σύνταξη καταβάλλεται, εφόσον το συνολικά οφειλόμενο από τον ασφαλισμένο ποσό προς τον e-ΕΦΚΑ από κάθε είδους ασφαλιστικές εισφορές, οφειλές από αναγνώριση πλασματικού χρόνου ασφάλισης, πρόσθετα τέλη και λοιπές επιβαρύνσεις δεν είναι μεγαλύτερο των 20.000 ευρώ.
Ειδικά ως προς τις οφειλές που προκύπτουν μόνο από υπαγωγή στην ασφάλιση του πρώην Ο.Γ.Α., η σύνταξη καταβάλλεται, εφόσον το οφειλόμενο από τον ασφαλισμένο ποσό δεν ξεπερνά το ποσό των 6.000 ευρώ.
Σε περίπτωση οφειλής σε περισσότερους από έναν ενταχθέντες στον e-ΕΦΚΑ φορείς που εμπλέκονται στη συνταξιοδότηση, η σύνταξη καταβάλλεται εφόσον το συνολικά οφειλόμενο ποσό δεν είναι μεγαλύτερο των 20.000 ευρώ και σωρευτικά εφόσον τυχόν οφειλές στον πρώην ΟΓΑ δεν ξεπερνούν το ποσό των 6.000 ευρώ.
Εφόσον το οφειλόμενο ποσό είναι μεγαλύτερο των 20.000 ευρώ ή των 6.000 ευρώ για τον πρώην Ο.Γ.Α., ο οφειλέτης υποχρεούται να καταβάλει εφάπαξ το υπερβάλλον ποσό.
Επίσης, αν το υπερβάλλον ποσό των 20.000 ευρώ ή 6.000 ευρώ στον πρώην Ο.Γ.Α. δεν εξοφληθεί εντός διμήνου από τη γνωστοποίηση της οφειλής, η σύνταξη αρχίζει να καταβάλλεται από την πρώτη μέρα του επόμενου μήνα της εξόφλησης αυτού.
Η εγκύκλιος διευκρινίζει ότι, το όριο των 6.000 ευρώ αφορά αυτοτελώς οφειλές που προκύπτουν από την υπαγωγή στην ασφάλιση του π. ΟΓΑ. Οι οφειλές από αναγνώριση πλασματικού χρόνου ασφάλισης μέσω εξαγοράς δεν περιλαμβάνονται στο όριο των 6.000 ευρώ, αλλά περιλαμβάνονται στο γενικό όριο οφειλών των 20.000 ευρώ.
Η παρακράτηση των οφειλών, ανεξάρτητα αν προέρχονται από μη καταβολή εισφορών ή λόγω αναγνώρισης πλασματικών χρόνων ασφάλισης, πραγματοποιείται σε 60 δόσεις, χωρίς δυνατότητα εφαρμογής των ρυθμίσεων περί παρακράτησης οφειλών από αναγνώριση πλασματικών χρόνων από τη σύνταξη έως του ποσού αυτής.
Καταργείται από την έναρξη ισχύος του άρθρου 259 του ν.4798/2021, η ρύθμιση που προέβλεπε, ότι «σε περίπτωση θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος ή προσαύξησης του ποσού της σύνταξης πριν από τον χρόνο εξόφλησης της εισφοράς εξαγοράς, παρακρατείται κάθε μήνα από τη σύνταξη και μέχρι την εξόφληση ποσό ίσο με το ένα τέταρτο του ποσού της σύνταξης».
Ημερομηνία προσδιορισμού ποσού οφειλής
Ακόμη η εγκύκλιος γνωστοποιεί ότι το ύψος των οφειλών προσδιορίζεται κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης. Η ανωτέρω θέση ισχύει για όλους τους ενταχθέντες στον e- ΕΦΚΑ φορείς, συμπεριλαμβανομένου του π. ΟΓΑ, και για όλα τα είδη συντάξεων (γήρατος, αναπηρίας, θανάτου).
Επίσης, εάν ο αιτών εξοφλήσει εντός δύο (2) μηνών από τη γνωστοποίηση της οφειλής το υπερβάλλον ποσό, τότε ως έναρξη καταβολής της σύνταξής του ορίζεται η πρώτη μέρα του επόμενου της υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης μήνα.
Εάν αντιθέτως ο αιτών δεν εξοφλήσει εντός δύο (2) μηνών από τη γνωστοποίηση της οφειλής το υπερβάλλον ποσό, τότε ως έναρξη καταβολής της σύνταξής του ορίζεται η πρώτη μέρα του επόμενου της εξόφλησης του υπερβάλλοντος ποσού μήνα. Το ποσό των οφειλών προσδιορίζεται κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης.
Η νεότερη αυτή διάταξη καταργεί σιωπηρώς την παρ. 2 του άρθρου 6 του π.δ. 258/1983 (Α' 95), ως προς το ληξιπρόθεσμο του συνόλου της οφειλής στην περίπτωση που ο ασφαλισμένος δεν καταβάλλει το υπερβάλλον ποσό μέσα στη δίμηνη προθεσμία.
Απασχόληση συνταξιούχων
Η συνέχιση της απασχόλησης μετά την υποβολή αίτησης συνταξιοδότησης είναι επιτρεπτή, διευκρινίζει η εγκύκλιος.
Τυχόν οφειλές που προκύπτουν από την μετά την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης υπαγωγή του στην ασφάλιση, δεν προσμετρώνται στο όριο οφειλών και ο χρόνος ασφάλισης που τυχόν δημιουργείται μετά την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης προσμετράται στη σύνταξη μόνον βάση των διατάξεων του άρθρου 20 του ν.4387/2016. Προς τούτο απαιτείται νεότερη αίτηση του ασφαλισμένου, μετά τη διακοπή της απασχόλησής του ως συνταξιούχου.
Εκκρεμείς αιτήσεις
Οι αλλαγές αυτές ισχύουν και για τις εκκρεμείς κατά την έναρξη ισχύος του ν.4798/2021 αιτήσεις συνταξιοδότησης, ήτοι αιτήσεις που έχουν κατατεθεί μέχρι την προηγούμενη της έναρξης ισχύος ημερομηνία (23.04.2021).
Ως εκκρεμείς νοούνται οι αιτήσεις επί των οποίων μέχρι την 23.04.2021 δεν έχει εκδοθεί θετική ή απορριπτική απόφαση ή δεν έχουν με βάση τα καταστατικά των πρώην Φορέων τεθεί στο αρχείο (πράξη η οποία εξομοιωνόταν με απόρριψη του αιτήματος, και επανυπολογισμό της οφειλής). Σε κάθε περίπτωση καταλαμβάνονται οι αιτήσεις για τις οποίες δεν έχει κοινοποιηθεί η οφειλή στον ασφαλισμένο ή έχει κοινοποιηθεί η οφειλή αλλά δεν έχει παρέλθει η δίμηνη προθεσμία εντός της οποίας μπορεί να εξοφληθεί.
Προηγούμενη ρύθμιση οφειλών
Σε περίπτωση που ο αιτών ως ασφαλισμένος είχε υπαχθεί σε ρύθμιση των οφειλών του, την οποία τηρεί μέχρι την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης, το ύψος των οφειλών του καθορίζεται βάσει του εναπομείναντος ανεξόφλητου ποσού της ρυθμισμένης οφειλής, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης.
Ειδικότερα, για τον υπολογισμό του οφειλόμενου ποσού λαμβάνεται υπόψη το υπόλοιπο της ρύθμισης, απαλλαγμένο από επιβαρύνσεις, τόκους και πρόστιμα πέραν του 15% αυτών.
Ο αιτών πρέπει να ενημερώνεται ότι η υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης συνεπάγεται την εφεξής κατάργηση της ρύθμισης οφειλών του και ότι οφείλει να σταματήσει να καταβάλλει τις επόμενες δόσεις αυτής, καθώς η οφειλή θα ενταχθεί στις ρυθμίσεις του άρθρου 61 του ν.3863/2010, όπως ισχύουν.
Τα ανωτέρω ισχύουν για τις οφειλές προς όλους τους ενταχθέντες στον e-ΕΦΚΑ Φορείς με δεδομένο ότι οι ανωτέρω διατάξεις είναι γενικές και αφορούν όλους τους υποψηφίους συνταξιούχους, θεσπίστηκαν δε προς το σκοπό της ενοποίησης των όρων και των προϋποθέσεων χορήγησης των συνταξιοδοτικών παροχών στους ασφαλισμένους που έχουν οφειλές προς τον e- ΕΦΚΑ.
 
Πηγή: sofokleousin.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: