Τετάρτη 21 Ιουλίου 2021

ΕΠΣ Πέλλας: Εγκύκλιος Μεταγραφών 2021-2022

Προς
Όλα τα σωματεία της δύναμης μας
Κύριε Πρόεδρε,
Σας παρακαλούμε να μελετήσετε προσεκτικά και να ακολουθήσετε τις οδηγίες που αναγράφονται για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας όσο αφορά την εγκύκλιο μεταγραφών της ΕΠΟ περιόδου 2021/2022.
ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
Α. ΔΕΛΤΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ
Από την 1/7/2021 όλα τα Δελτία Αθλητικής Ιδιότητας, ερασιτεχνών, είτε ΠΑΕ είτε Σωματείων, θα είναι ορισμένου χρόνου, με ελάχιστη διάρκεια το ένα (1) έτος και μέγιστη τα πέντε (5) έτη. Κατ’ εξαίρεση, αποκλειστικά και μόνο η πρώτη εγγραφή ανηλίκων ποδοσφαιριστών, θα δύναται να είναι ορισμένου χρόνου με ελάχιστη διάρκεια το ένα (1) έτος και μέγιστη τα επτά (7) έτη. Σε κάθε περίπτωση η λήξη ισχύος του δελτίου είναι η λήξη εκάστης αγωνιστικής περιόδου (30/06).
Όλα τα σωματεία υποχρεούνται να αντικαταστήσουν όλα τα δελτία των ποδοσφαιριστών που ανήκουν ήδη στη δύναμη τους, με το δελτίο νέου τύπου (επανέκδοση) το αργότερο έως την 30/06/2022.
Για την ποδοσφαιρική περίοδο 2021/2022 οι ομάδες θα μπορούν να χρησιμοποιούν μόνο τους ποδοσφαιριστές που έχουν προβεί στην επανέκδοση – αντικατάσταση με τα νέα τύπου (λευκά) δελτία τους.
Από τις 1/7/2022 και έπειτα δε θα έχουν δικαίωμα επανέκδοσης παλαιού τύπου δελτίων.
Η διάρκεια όλων των δελτίων που θα αντικατασταθούν/επανεκδοθούν, από 1/7/2021 και έπειτα θα έχουν υποχρεωτικά ημερομηνία λήξης την 30/6/2024. Από την 1/7/2024 και έπειτα η διάρκεια ισχύος των δελτίων δύναται να συμφωνηθεί μεταξύ των ενδιαφερόμενων (ομάδες και ποδοσφαιριστές) ελεύθερα, εντός των ανωτέρω αναφερθέντων χρονικών ορίων (1 έως 5 έτη).
Ποδοσφαιριστές των οποίων τα δελτία παλαιού τύπου δεν αντικατασταθούν, παραμένουν στη δύναμη του σωματείου έως την 30-6-2024, δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε επίσημους αγώνες του οργανωμένου ποδοσφαίρου (αρχής γενομένης από την περίοδο 2021-2022) και τυχόν συμμετοχή τους θα θεωρείται αντικανονική μετά την υποβολή σχετικής ένστασης (άρθρο 23 Κ.Α.Π.).
Β. ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΣΕ ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ
Όλα τα σωματεία υποχρεούνται να αντικαταστήσουν όλα τα δελτία των ποδοσφαιριστών που ανήκουν ήδη στη δύναμη τους, με το δελτίο νέου τύπου (επανέκδοση). Το επανεκδοθέν δελτίο θα είναι χρώματος άσπρο, όπως και όλα τα δελτία αθλητικής ιδιότητας, από εδώ και στο εξής.
Για την επανέκδοση των παλαιού τύπου δελτίων των ποδοσφαιριστών τους, τα σωματεία θα πρέπει να προσκομίζουν για το καθένα ξεχωριστά, τα εξής:
1) Έντυπο μεταβολών, καθόλα συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο
α) Αν είναι ανήλικος ο ποδοσφαιριστής, υπογράφει ο κηδεμόνας του στο μπροστά μέρος και συμπληρώνει την υπεύθυνη δήλωση-συναίνεση στο πίσω μέρος
β) Έντυπο με ελληνικούς χαρακτήρες για τους Έλληνες και λατινικούς για τους αλλοδαπούς και υπηκόους της Ευρωπαϊκής Ένωσης)
2) Φωτοτυπία ταυτότητας του ποδοσφαιριστή
3) Πράξη συναίνεσης επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων του ποδοσφαιριστή, αν δεν έχει ήδη καταθέσει
4) Πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία του, τύπου διαβατηρίου (σε μέγεθος)
5) Επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας παραμονής σε ισχύ του ποδοσφαιριστή, αν είναι αλλοδαπός
6) Επικυρωμένο αντίγραφο του διαβατηρίου του ποδοσφαιριστή, αν είναι υπήκοος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Με απόφαση της Ε.Ε. της ΕΠΣ Πέλλας το παράβολο για την επανέκδοση δελτίου παλαιού τύπου σε νέου μόνο για την ποδοσφαιρική περίοδο 2021/2022 θα είναι δωρεάν.
Γ. ΝΕΟ ΕΝΤΥΠΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ
1) Στο νέο έντυπο αίτησης μεταβολών ποδοσφαιριστή/στριας είναι πλέον υποχρεωτική η σημείωση του χρόνου διάρκειας της πρώτης εγγραφής, της μετεγγραφής ή της επανεγγραφής του ποδοσφαιριστή στο σωματείο, με τη σημείωση/διαγραφή του ανάλογου τετραγώνου που προβλέπει τα έτη ισχύος του δελτίου του (ελάχιστη διάρκεια ένα έτος-μέγιστη πέντε έτη, με εξαίρεση μόνο την πρώτη εγγραφή ανήλικου ποδοσφαιριστή του οποίου το δελτίο μπορεί να έχει ελάχιστη διάρκεια ένα έτος και μέγιστη επτά έτη)
2) Στο νέο έντυπο αίτησης μεταβολών ποδοσφαιριστή/στριας είναι και πάλι υποχρεωτική η αναγραφή του Α.Μ.Κ.Α. του ποδοσφαιριστή καθώς και η διεύθυνση του ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου (email) (του ίδιου ή του κηδεμόνα του και όχι του σωματείου, του προπονητή του ή κάποιου φίλου του)
3) Για κάθε μεταβολή που πραγματοποιεί ανήλικος ποδοσφαιριστής (πρώτη εγγραφή, μετεγγραφή, επανεγγραφή, μεταγραφή με υποχρέωση επιστροφής ή αποδέσμευση) πρέπει να συναινεί ο κηδεμόνας του ή αυτός/η που έχει τη γονική μέριμνα του ανήλικου, στην προβλεπόμενη θέση υπογραφής (στο μπροστά μέρος του εντύπου), αλλά και στο πίσω μέρος του, με την έγγραφη συναίνεσή του, πάντα θεωρημένη για το γνήσιο υπογραφής.
4) Η φωτογραφία στο έντυπο αίτησης μεταβολών θα πρέπει να είναι τύπου διαβατηρίου, πρόσφατη και να επικολλάται σε αυτό (με κόλλα) και όχι να επισυνάπτεται (με συρραπτικό).
5) Η αίτηση μεταβολών πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένη, να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του κάθε παράγοντα που αναφέρεται σε αυτήν (ποδοσφαιριστής, Πρόεδρος, Γεν. Γραμματέας, κηδεμόνας), να υπογράφεται από αυτούς και να σφραγίζεται από τα σωματεία που αναφέρονται.
6) Οποιαδήποτε έλλειψη ή διαγραφές, στίγματα, χρήση διορθωτικού υγρού, συνιστά λόγο απόρριψης της αίτησης από το ηλεκτρονικό σύστημα επεξεργασίας των δελτίων και για αυτό το λόγο τέτοιου είδους έντυπα μεταβολών δε θα παραλαμβάνονται από το Τμήμα μητρώου δελτίων της Ε.Π.Σ. Πέλλας.
Δ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ
Εκτός των λοιπών δικαιολογητικών ανά περίπτωση, υποχρεωτικά δικαιολογητικά, και πάλι, για όλες τις μεταβολές, εκτός των αποδεσμεύσεων, είναι:
1) Αντίγραφο της Κάρτας Υγείας του ποδοσφαιριστή/στριας, συμπληρωμένη από ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ή ΙΔΙΩΤΗ, καθώς και από ιατρούς άλλων ειδικοτήτων, πιστοποιημένους από το Ε.Κ.Α.Ε. (ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Η ΟΠΟΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΘΑ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΣΦΑΓΙΔΑ ΤΟΥ).
Επισημαίνεται ότι μη ευδιάκριτες φωτοτυπίες θα αποτελούν λόγω απόρριψης/επιστροφής της αίτησης μεταβολών.
2) Πρόσφατη φωτογραφία διαβατηρίου, η οποία πλέον θα εκτυπώνεται στο δελτίο αθλητικής ιδιότητας (και δε θα επικολλάται/επισυνάπτεται).
Ε. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΗΝ Ε.Π.Σ. ΠΕΛΛΑΣ
Το Τμήμα Μητρώου Δελτίων ενημερώνει τους παράγοντες των σωματείων, ότι θα μπορούν να καταθέτουν τις αιτήσεις μεταβολών με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, των ποδοσφαιριστών τους οποίους θέλουν να εγγράψουν (πρώτη εγγραφή, μετεγγραφή ή επανεγγραφή), με τους παρακάτω τρεις (3) τρόπους:
1) Με αυτοπρόσωπη παρουσία, στα γραφεία της Ε.Π.Σ.Πέλλας., αλλά αυστηρά κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού, σε καθορισμένη μέρα και ώρα, έπειτα από επικοινωνία με τη Γραμματεία της Ένωσης (epspellas@yahoo.gr, 2381023488)
2) Με αποστολή όλων των δικαιολογητικών, καθώς και της απόδειξης κατάθεσης του αντίστοιχου παράβολου στην Τράπεζα Πειραιώς ή με courier στη διεύθυνση της Ε.Π.Σ.Πέλλας.
3) Ηλεκτρονική αποστολή όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών για την έκδοση δελτίου αθλητικής ιδιότητας ποδοσφαιριστή ΜΟΝΟΝ στην ηλεκτρονική διεύθυνση epspellas@yahoo.gr.
Όλα τα δικαιολογητικά, καθώς και η απόδειξη κατάθεσης του αντίστοιχου παράβολου στην Τράπεζα Πειραιώς, θα πρέπει να στέλνονται σε μορφή αρχείου pdf ενώ η φωτογραφία του ποδοσφαιριστή σε μορφή αρχείου jpg.
Τραπεζικός λογαριασμός της Ε.Π.Σ. Πέλλας.
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: GR7001722530005253015614025
Επισημαίνεται ότι δε θα γίνονται αποδεκτές αιτήσεις μεταβολών ή λοιπά δικαιολογητικά σκαναρισμένα ή φωτογραφημένα από κινητό τηλέφωνο.
Σε περίπτωση που η τραπεζική κατάθεση πραγματοποιηθεί σε τράπεζα μη συνεργαζόμενη με την Ε.Π.Σ.Πέλλας., το κόστος μεταφοράς χρημάτων βαρύνει τον καταθέτη.

Δεν υπάρχουν σχόλια: