Τετάρτη 25 Μαΐου 2022

Ανακοίνωση υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2022 της ΔΕΥΑ Πέλλας για τη σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΕΛΛΑΣ
Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των υπηρεσιών της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης - Αποχέτευσης Πέλλας, που εδρεύει στα Γιαννιτσά και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):
Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την πρόσκληση.

Δεν υπάρχουν σχόλια: