Τρίτη 22 Νοεμβρίου 2022

Προκήρυξη απόδοσης θέσεων πωλητών στην Χριστουγεννιάτικη αγορά–Παραμυθούπολη 2022

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑ
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ – ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ 2022
της με αριθμό πρωτ. 27150/18-11-2022.
Ο Δήμος Πέλλας, έχοντας υπόψη
α) την αρ. 190/2022 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου ίδρυσης υπαίθριας οργανωμένης βραχυχρόνιας αγοράς.
β)Τον με αρ. 191/2022 Κανονισμό λειτουργίας υπαιθρίων οργανωμένων βραχυχρόνιων αγορών του άρθρου 38 του Ν.4849/2021 του Δήμου Πέλλας.
γ)Την υπ' αριθμόν 623/01-11-2022 απόφαση Δημάρχου περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους Αντιδημάρχους.
δ) Τα σχετικά Τοπογραφικά διάγραμματα & την Τεχνική Έκθεση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.
Προκηρύσσει τις κάτωθι θέσεις δραστηριοποίησης βραχυχρόνιας Χριστουγεννιάτικης αγοράς- Παραμυθούπολη 2022, στο πάρκο του Αγ.Γεωργίου, στα Γιαννιτσά, την περίοδο από 9/12/2022 έως 8/1/2023.

  • Πέντε (5) θέσεις - ξύλινα «σπιτάκια» (Α1-Α10:3,00*2,45m) για πωλητές χριστουγεννιάτικων προϊόντων (παιχνίδια, στολίδια, γούρια, κλπ.)
  • Πέντε (5) θέσεις - ξύλινα «σπιτάκια» (Α1-Α10:3,00*2,45m) για πωλητές προϊόντων υγειονομικού ενδιαφέροντος
  • Μία (1) θέση για τροχήλατο καρότσι σε κίνηση, για πώληση "μαλλί της γριάς".

Οι τιμές των θέσεων σύμφωνα με την αριθ. 356/2022 απόφαση Οικονομικής επιτροπής, έχουν ως εξής:

  • 600€ για την κάθε θέση- ξύλινο «σπιτάκι»
  • 150€ για την κάθε θέση "μαλλί της γριάς"

Στα πλαίσια της Χριστουγεννιάτικης αγοράς - Παραμυθούπολης 2022 καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν αίτηση συμμετοχής με τα επισυναπτόμενα σε αυτήν δικαιολογητικά στο protokollo@giannitsa.gr από 21/11/2022 έως 28/11/2022.
Οι αιτήσεις – υπεύθυνες δηλώσεις με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τους τοπογραφικούς χάρτες και τον Κανονισμό Λειτουργίας, είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου Πέλλας (https://www.giannitsa.gr).
Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2382350877 και 2382350874.
Μετά την πάροδο της παραπάνω προθεσμίας οι αιτήσεις θεωρούνται εκπρόθεσμες. Στην περίπτωση ύπαρξης κενών θέσεων για τις εκπρόθεσμες αιτήσεις, αποφασίζει ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διενέργειας Χριστουγεννιάτικης αγοράς – 11η Παραμυθούπολη 2022.
Στην εν λόγω Χριστουγεννιάτικη αγορά - Παραμυθούπολη 2022 δραστηριοποιούνται ως πωλητές φυσικά και νομικά πρόσωπα που διαθέτουν όλα τα νόμιμα παραστατικά και είναι κάτοχοι Βεβαίωσης Δραστηριοποίησης Ετήσιας Διάρκειας στις Βραχυχρόνιες Αγορές, κάτοχοι Αδείας Παραγωγού και Επαγγελματία Πωλητή που δραστηριοποιούνται στις Λαικές Αγορές, κάτοχοι Αδείας δραστηριοποίησης στο Στάσιμο ή στο Πλανόδιο Εμπόριο, κάτοχοι Αδείας Χειροτέχνη-Καλλιτέχνη. Τη βεβαίωση Δραστηριοποίησης Ετήσιας Διάρκειας την εκδίδει ο δήμος μόνιμης κατοικίας των ενδιαφερόμενων πωλητών κατόπιν αιτήσεως των.
Η διάθεση ειδών και η παροχή υπηρεσιών διέπεται υποχρεωτικά από τους εξής όρους:
α) Τα πωλούμενα τρόφιμα πρέπει να πληρούν τους όρους ποιότητας, υγιεινής και ασφάλειας.
β) Τα πωλούμενα βιομηχανικά είδη πρέπει να τηρούν τις προδιαγραφές ασφαλείας και η διάθεση τους να γίνεται σύμφωνα με όσα προβλέπονται από την υπ αριθ 91354/30-07-2017 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ)(Β 2983)
γ) Οι παρεχόμενες υπηρεσίες πληρούν τους όρους ποιότητας, υγιεινής και ασφάλειας της εκάστοτε ισχύουσας ειδικής νομοθεσίας.
Σε περίπτωση μη επαρκούς ενδιαφέροντος για την κάλυψη των θέσεων κάποιας κατηγορίας εκ των ανωτέρω, αυτές αποδίδονται σε αιτούντες των υπολοίπων κατηγοριών.
Αν ο αριθμός των αιτήσεων υπερβαίνει τον αριθμό των προς διάθεση θέσεων που ορίζονται με την παρούσα προκήρυξη, αυτές θα δοθούν με κλήρωση.
Κατά της απόφασης περί των αποτελεσμάτων της προκήρυξης οι έχοντες έννομο συμφέρον μπορούν να υποβάλλουν ένσταση στην αρμόδια αρχή εντός 1 ημέρας από την ημερομηνία δημοσίευσης των αποτελεσμάτων.
Βάσει του οριστικού καταλόγου κατόχων θέσεων που προκύπτει από την διαδικασία απόδοσης θέσεων εκδίδεται από τον φορέα λειτουργίας απόφαση έγκρισης συμμετοχής στην οργανωμένη υπαίθρια αγορά/βραχυχρόνια αγορά της οποίας η ισχύς είναι ίση με την διάρκεια λειτουργίας της οργανωμένης υπαίθριας αγοράς/βραχυχρόνιας αγοράς.

Ο Πρόεδρος
Επιτροπής Διενέργειας
Παραμυθούπολης 2022
Βουτσάς Χρήστος

  • Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την αίτηση.
  • Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το τοπογραφικό του πεζόδρομου.
  • Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το τοπογραφικό του πάρκου Αγ. Γεωργίου.
  • Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε τον κανονισμό λειτουργίας.
  • Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την αριθμ. 190/2022 απόφαση Δ.Σ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: