Τετάρτη 23 Νοεμβρίου 2022

ΕΠΣ Πέλλας: Υπενθύμιση υποχρέωσης τροποποίησης καταστατικών από τα σωματεία

Υπενθυμίζουμε στα σωματεία - μέλη μας την υποχρέωση τους για τροποποίηση των καταστατικών τους και εναρμόνιση τους με τον νέο αθλητικό νόμο 4726/20 έως τις 31/12/2022.
Συνημμένα σας γνωστοποιούμε σχετική διάταξη ως ακολούθως:
Παράταση προθεσμίας τροποποίησης καταστατικών έως 31/12/2022
Με το τον νέο νόμο υπ.αριθ. 4938/2022 ΦΕΚ 109/Α/6-6-2022, άρθρο 151 προβλέπονται τα εξής:
Άρθρο 151
Προθεσμία τροποποίησης καταστατικού αθλητικών σωματείων, αθλητικών ενώσεων και αθλητικών ομοσπονδιών – Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 4726/2020
Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 4726/2020 (Α’ 181) τροποποιείται ως προς την καταληκτική ημερομηνία της προθεσμίας τροποποίησης των καταστατικών των αθλητικών σωματείων, των αθλητικών ενώσεων και των αθλητικών ομοσπονδιών, και η παρ.1 διαμορφώνεται ως εξής:
«1. Έως την 31η.12.2022, τα αθλητικά σωματεία, οι αθλητικές ενώσεις και οι αθλητικές ομοσπονδίες οφείλουν να τροποποιήσουν το καταστατικό τους, με σκοπό την προσαρμογή του στα άρθρα 3, 5, 14, 22 και 24 του ν. 2725/1999 (Α’ 121). Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης (Γ.Σ.), περί τροποποίησης του καταστατικού προς εναρμόνιση με τις αναφερόμενες στο πρώτο εδάφιο διατάξεις, λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία, κατά παρέκκλιση από κάθε διαφορετική καταστατική πρόβλεψη. Έως ότου γίνει η προσαρμογή του καταστατικού, οι αναφερόμενες στο πρώτο εδάφιο διατάξεις κατισχύουν κάθε διαφορετικής καταστατικής ρύθμισης. Αν παρέλθει άπρακτη η παραπάνω προθεσμία, αίρεται αυτοδικαίως η ειδική αθλητική αναγνώριση που, είτε έχει χορηγηθεί σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 28 του ν. 2725/1999 είτε λογίζεται ως χορηγηθείσα κατά την παρ. 5 του άρθρου 135 του ιδίου ως άνω νόμου. Η σχετική διαπιστωτική πράξη περί της αυτοδίκαιης άρσης της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης εκδίδεται από το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.».
Για να δείτε το σχετικό ΦΕΚ πατήστε εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: