Παρασκευή 21 Οκτωβρίου 2022

Συνταγματική κατά το ΣτΕ η σύσταση των ΟΠΠΙ

Η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας με δύο αποφάσεις της (2046-2047/2022) έκρινε ότι η σύσταση της πανεπιστημιακής Αστυνομίας, που έχει προκαλέσει θύελλα αντιδράσειων στο φοιτητικό κίνημα και στην πανεπιστημιακή κοινότητα, δεν παραβιάζει τις αρχές της ακαδημαϊκής ελευθερίας και της πλήρους αυτοδιοίκησης των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.
Ειδικότερα, έκρινε ότι είναι σύμφωνες με τις συνταγματικές επιταγές οι διατάξεις του νόμου 4777/2021 που προβλέπει την σύσταση Ομάδων Προστασίας Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων (ΟΠΠΙ).
Ακόμη, κρίθηκε ότι οι ρυθμίσεις των άρθρων 18-20 του νόμου 4777/2021 κινούνται εντός των πλαισίων της αρχής της πλήρους αυτοδιοίκησης των ΑΕΙ και δεν θίγουν το δικαίωμα των ιδρυμάτων αυτών να αποφασίζουν επί των υποθέσεών τους με δικά τους όργανα, ενώ σε άλλο σημείο αναφέρουν ότι οι ΟΠΠΙ δεν έχουν αρμοδιότητα ούτε, συνεπώς, δυνατότητα επέμβασης επί θεμάτων επιστήμης, έρευνας, διδασκαλίας, λειτουργίας των ΑΕΙ, τα οποία εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των τελευταίων και κατά συνέπια η επίμαχη ρύθμιση, «όχι μόνο δεν πλήττεται αλλά θάλπεται η συνταγματική τάξη».
Τέλος, το ΣτΕ κρίνει ότι «με την εξουσιοδοτική διάταξη του άρθρου 18 παρ. 6 του ν. 4777/2021 επιβάλλεται στη Διοίκηση η έκδοση προεδρικού διατάγματος για τη ρύθμιση ζητημάτων αναφορικά με τη διαδικασία διάθεσης των ΟΠΠΙ, την οργάνωση, συγκρότηση, λειτουργία και εξοπλισμό τους και ειδικότερους όρους και λεπτομέρειες άσκησης των καθηκόντων τους. Ωστόσο, η έκδοση του εν λόγω διατάγματος δεν ήταν αναγκαία στα στάδια της προκήρυξης διαγωνισμού και της πρόσληψης ή εκπαίδευσης των ειδικών φρουρών για τη συγκρότηση των ΟΠΠΙ, καθώς η αποστολή, οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα των ΟΠΠΙ, τα προσόντα, τα πρόσθετα προσόντα, τα κριτήρια πρόσληψης και η μοριοδότηση αυτών, τα της εκπαίδευσης καθώς και τα ζητήματα υπηρεσιακής κατάστασης των ειδικών φρουρών ρυθμίζονται ήδη στην κείμενη νομοθεσία, τα δε ζητήματα που θα ρυθμισθούν με το π.δ. της παρ. 6 αναφέρονται σε ζητήματα διάφορα και επόμενα της πρόσληψης και εκπαίδευσης αυτών (μειοψηφία 4 Συμβούλων και ενός Παρέδρου)».
Κατόπιν αυτών, το ΣτΕ απέρριψε δύο αιτήσεις ακυρώσεως στρεφόμενες κατά της προκήρυξης διαγωνισμού πρόσληψης ειδικών φρουρών στην Ελληνική Αστυνομία, για τη συγκρότηση των ομάδων των ΟΠΠΙ και κατά της υπουργικής απόφασης, με την οποία ορίσθηκαν ζητήματα εκπαίδευσης των ειδικών φρουρών που προσλαμβάνονται για τη στελέχωση των ΟΠΠΙ.

Πηγή: efsyn.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: