Τρίτη 25 Οκτωβρίου 2022

Ξεκινά η ανάπλαση της περιοχής της Αρχαίας Κρήνης στην Πέλλα

Αν και πρόκειται για... υποέργο η ανάπλαση της περιοχής της Αρχαίας Κρήνης, του μεγαλύτερου έργου της ανάπλασης των προσβάσεων στους Αρχαιολογικούς Χώρους της Δ.Κ. Πέλλας, μέσω των οδών Αναγεννήσεως και Μεγάλου Αλεξάνδρου συνολικού προϋπολογισμού 500.000€ με ΦΠΑ, που δημοπρατήθηκε μετά την διακήρυξη και ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας του περασμένου Απριλίου, με την σχετική μελέτη να έχει εκπονηθεί στις αρχές του 2020, ήδη τοποθετήθηκε περιμετρικά η εργοταξιακή περίφραξη, ώστε να ξεκινήσουν από τον ανάδοχο άμεσα οι εργασίες.
Είναι ένα έργο που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα – Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας 2014-2020» με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Μηχανισμός Προενταξιακής Βοήθειας) και εθνικούς πόρους των συμμετεχουσών χωρών.
Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης ήταν η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίστηκε σε έξι (6) μήνες, από την ημερομηνία υπογραφής και πρωτοκόλλησης της σύμβασης μεταξύ των δύο συμβαλλόμενων μερών, του Δήμου Πέλλας και του αναδόχου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: