Δευτέρα 23 Αυγούστου 2021

Ανάρτηση πινάκων κατάταξης ΙΔΟΧ σύμφωνα με την ΣΟΧ 4/2021 ανακοίνωση του Δήμου Πέλλας (σχολικές καθαρίστριες)

Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση αντίρρησης ατελώς μόνο για εσφαλμένο υπολογισμό της μοριοδότησης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) εργάσιμων ημερών η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης τους.
Η αντίρρηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση spiridis@0746.syzefxis.gov.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: