Παρασκευή 1 Μαρτίου 2024

Πού επενδύεται το «μαύρο» χρήμα χωρίς τον φόβο της ΑΑΔΕ!

Ποιες χώρες δεν δίνουν στοιχεία για τους τραπεζικούς λογαριασμούς που τηρούν σε τράπεζές τους κάτοικοι άλλων χωρών
Δώδεκα κράτη παραμένουν «φορολογικοί παράδεισοι», στους οποίους μπορούν να μεταφερθεί μαύρο χρήμα, χωρίς τον κίνδυνο φορολογικού ελέγχου είτε από την ΑΑΔΕ, είτε από φορολογική Αρχή άλλης χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Με απόφαση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης καταγράφονται οι χώρες οι οποίες χαρακτηρίζονται «φορολογικά μη συνεργάσιμες», στο πλαίσιο της προσπάθειας για την καταπολέμηση της φορολογικής απάτης, της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής, τόσο σε ενωσιακό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο.
Επίσης, το Συμβούλιο εκφράζει τη δυσαρέσκειά του διότι κάποιες περιοχές φορολογικής δικαιοδοσίας παραμένουν μη συνεργάσιμες και ότι ορισμένες περιοχές δικαιοδοσίας δεν τήρησαν τις δεσμεύσεις τους, όσον αφορά στην αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών περί χρηματοοικονομικών λογαριασμών και στην ανταλλαγή πληροφοριών κατόπιν αιτήματος.
Δηλαδή αρνήθηκαν να παράσχουν πληροφορίες, για τραπεζικές καταθέσεις και άλλα περιουσιακά στοιχεία που έχουν στην επικράτειά τους πολίτες χωρών της ΕΕ.
Μεταξύ αυτών των χωρών είναι και η Τουρκία, για την οποία εκφράζεται η δυσαρέσκεια του της ΕΕ, επειδή δεν έχει σημειώσει πρόοδο, όσον αφορά την αποτελεσματική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών.
Σημειώνεται πως, η διατήρηση ή μιας χώρας στον κατάλογο των φορολογικών παραδείσων, σημαίνει πως δεν συνεργάζεται και δεν κοινοποιεί στοιχεία στα άλλα κράτη για τις καταθέσεις ή άλλου είδους επενδύσεις που τυχόν έχουν κάτοικοι άλλης χώρας.
Η συμφωνία για την ανταλλαγή πληροφοριών σημαίνει ότι οι τραπεζικές αρχές των συγκεκριμένων χωρών του πλανήτη θα παρέχουν τα λεπτομερή στοιχεία που διαθέτουν για τους τραπεζικούς λογαριασμούς και άλλων περιουσιακών στοιχείων, αλλοδαπών πολιτών, στις αρχές των χωρών στις οποίες έχουν τη φορολογική τους κατοικία.
Δηλαδή οι ελληνικές φορολογικές αρχές θα ενημερωθούν αναλυτικά για κάθε λογαριασμό και άλλα περιουσιακά στοιχεία που διατηρούν Έλληνες πολίτες σε άλλη χώρα, ενώ οι ελληνικές αρχές παρέχουν τα ίδια στοιχεία στις αρχές των χωρών με τις υπάρχει ανταλλαγή πληροφοριών, για τους πολίτες τους, που έχουν λογαριασμούς στην Ελλάδα.
Η λίστα
Στο πλαίσιο όλων αυτών και με βάση την απόφαση του Συμβουλίου της ΕΕ, οι χώρες που... προσφέρονται για ξέπλυμα ή για την απόκρυψη «μαύρου» χρήματος είναι οι ακόλουθες:
❶Αμερικανική Σαμόα. Δεν εφαρμόζει αυτόματη ανταλλαγή χρηματοοικονομικών πληροφοριών, δεν έχει υπογράψει και κυρώσει, μεταξύ άλλων μέσω της περιοχής δικαιοδοσίας από την οποία εξαρτάται, την πολυμερή σύμβαση του ΟΟΣΑ περί αμοιβαίας διοικητικής συνδρομής όπως έχει τροποποιηθεί, δεν έχει δεσμευτεί να εφαρμόζει τα ελάχιστα πρότυπα για την αντιμετώπιση της διάβρωσης της φορολογικής βάσης και της μετατόπισης κερδών (ελάχιστα πρότυπα κατά της BEPS) και δεν έχει δεσμευτεί να αντιμετωπίσει αυτά τα ζητήματα.
❷Ανγκουίλα. Δεν έχει καταταχθεί τουλάχιστον στη βαθμίδα «σε μεγάλο βαθμό συμμορφούμενη» περιοχή δικαιοδοσίας από το Παγκόσμιο Φόρουμ για την ανταλλαγή πληροφοριών κατόπιν αιτήματος. Η Ανγκουίλα διευκολύνει επίσης υπεράκτιες δομές και ρυθμίσεις που αποσκοπούν στην προσέλκυση κερδών χωρίς πραγματική οικονομική υπόσταση, καθώς δεν έχει λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσει την αποτελεσματική εφαρμογή των απαιτήσεων περί οικονομικής υπόστασης.
Αντίγκουα και Μπαρμπούντα. Δεν έχει καταταχθεί τουλάχιστον στη βαθμίδα «σε μεγάλο βαθμό συμμορφούμενη» περιοχή δικαιοδοσίας από το Παγκόσμιο Φόρουμ για την ανταλλαγή πληροφοριών κατόπιν αιτήματος.
❸Φίτζι. Δεν έχουν υπογράψει και κυρώσει την πολυμερή σύμβαση του ΟΟΣΑ περί αμοιβαίας διοικητικής συνδρομής όπως έχει τροποποιηθεί, έχουν επιζήμια προτιμησιακά φορολογικά καθεστώτα [εξαγωγικές εταιρείες, κίνητρο τεχνολογίας πληροφοριών εισοδήματος (ΤΠΕ), προνομιακός φορολογικός συντελεστής για περιφερειακές ή παγκόσμιες έδρες], δεν έχουν ενταχθεί στο Πλαίσιο χωρίς αποκλεισμούς ούτε έχουν εφαρμόσει τα ελάχιστα πρότυπα κατά της BEPS και δεν έχουν ακόμη επιλύσει τα ζητήματα αυτά.
❹Γκουάμ. Δεν εφαρμόζει αυτόματη ανταλλαγή χρηματοοικονομικών πληροφοριών, δεν έχει υπογράψει και κυρώσει, μεταξύ άλλων μέσω της περιοχής δικαιοδοσίας από την οποία εξαρτάται, την πολυμερή σύμβαση του ΟΟΣΑ περί αμοιβαίας διοικητικής συνδρομής, όπως έχει τροποποιηθεί, δεν έχει δεσμευτεί να εφαρμόζει τα ελάχιστα πρότυπα κατά της BEPS και δεν έχει δεσμευτεί να αντιμετωπίσει αυτά τα ζητήματα.
❺Παλάου. Δεν εφαρμόζει αυτόματη ανταλλαγή χρηματοοικονομικών πληροφοριών, δεν έχει υπογράψει και κυρώσει την πολυμερή σύμβαση του ΟΟΣΑ περί αμοιβαίας διοικητικής συνδρομής, όπως έχει τροποποιηθεί, και δεν έχει ακόμη επιλύσει τα ζητήματα αυτά.
❻Παναμάς. Δεν έχει καταταχθεί τουλάχιστον στη βαθμίδα «σε μεγάλο βαθμό συμμορφούμενη» περιοχή δικαιοδοσίας από το Παγκόσμιο Φόρουμ για την ανταλλαγή πληροφοριών κατόπιν αιτήματος, διαθέτει επιζήμιο καθεστώς απαλλαγής του εισοδήματος αλλοδαπής προέλευσης και δεν έχει ακόμη επιλύσει τα ζητήματα αυτά.
❼Ρωσική Ομοσπονδία. Έχει επιζήμιο προτιμησιακό φορολογικό καθεστώς (διεθνείς εταιρείες χαρτοφυλακίου) και δεν έχει επιλύσει το ζήτημα αυτό.
Σαμόα. Έχει επιζήμιο προτιμησιακό φορολογικό καθεστώς (υπεράκτιες επιχειρήσεις) και δεν έχει ακόμη επιλύσει το ζήτημα αυτό.
❽Τρίνινταντ και Τομπέιγκο. Δεν έχει καταταχθεί τουλάχιστον στη βαθμίδα «σε μεγάλο βαθμό συμμορφούμενη» περιοχή δικαιοδοσίας από το Παγκόσμιο Φόρουμ για την ανταλλαγή πληροφοριών κατόπιν αιτήματος, δεν έχει υπογράψει και κυρώσει την πολυμερή σύμβαση του ΟΟΣΑ περί αμοιβαίας διοικητικής συνδρομής, όπως έχει τροποποιηθεί, έχει επιζήμια προτιμησιακά φορολογικά καθεστώτα (ελεύθερες ζώνες), δεν εφαρμόζει το ελάχιστο πρότυπο κατά της BEPS για την υποβολή εκθέσεων ανά χώρα και δεν έχει ακόμη επιλύσει τα ζητήματα αυτά. Το Τρίνινταντ και Τομπέιγκο έχει επίσης δεσμευτεί να ανταποκριθεί στις συστάσεις του Παγκόσμιου Φόρουμ όσον αφορά την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών (κριτήριο 1.1) σε εύθετο χρόνο, ώστε να καταταχθεί τουλάχιστον στη βαθμίδα «Εφαρμόζεται, αλλά απαιτείται βελτίωση» όσον αφορά τις βασικές απαιτήσεις 1 και 2 στην έκθεση αξιολόγησης από ομοτίμους του Παγκόσμιου Φόρουμ το φθινόπωρο του 2024.
❾Αμερικανικές Παρθένες Νήσοι. Δεν εφαρμόζουν αυτόματη ανταλλαγή χρηματοοικονομικών πληροφοριών, δεν έχουν υπογράψει και κυρώσει, μεταξύ άλλων μέσω της περιοχής δικαιοδοσίας από την οποία εξαρτώνται, την πολυμερή σύμβαση του ΟΟΣΑ περί αμοιβαίας διοικητικής συνδρομής, όπως έχει τροποποιηθεί, έχουν επιζήμια προτιμησιακά φορολογικά καθεστώτα (πρόγραμμα οικονομικής ανάπτυξης, απαλλασσόμενες επιχειρήσεις, κανονιστική πράξη για το διεθνές τραπεζικό κέντρο), δεν έχουν δεσμευτεί να εφαρμόζουν τα ελάχιστα πρότυπα κατά της BEPS ούτε να αντιμετωπίσουν τα ζητήματα αυτά.
❿Βανουάτου. Διευκολύνει υπεράκτιες δομές και ρυθμίσεις που αποσκοπούν στην προσέλκυση κερδών χωρίς πραγματική οικονομική υπόσταση και δεν έχει ακόμη επιλύσει το ζήτημα αυτό. Το Βανουάτου αναμένει συμπληρωματική επανεξέταση από το Παγκόσμιο Φόρουμ σε σχέση με την ανταλλαγή πληροφοριών κατόπιν αιτήματος.

Πηγή: sofokleousin.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: